2020/50

2020/50

ISINMA AMAÇLI KÖMÜR, TİP-1

İL JANDARMA KOMUTANLIĞI(BAYBURT) İÇİŞLERİ BAKANLIĞI JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI


ISINMA AMAÇLI KÖMÜR, TİP-1 mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN

:

2020/230708

1-İdarenin

a) Adı

:

İL JANDARMA KOMUTANLIĞI(BAYBURT) İÇİŞLERİ BAKANLIĞI JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI

b) Adresi

:

ESENTEPE MAHALLESI LOJMANLAR CADDESI 10 69100 BAYBURT MERKEZ/BAYBURT

c) Telefon ve faks numarası

:

4582116690 - 4582113715

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu mal alımın

a) Adı

:

ISINMA AMAÇLI KÖMÜR, TİP-1

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

117.500 KG. ISINMA AMAÇLI KÖMÜR, TİP-1,
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

AYDINTEPE İLÇE JANDARMA KOMUTANLIĞI (BAYBURT İL MERKEZİNE 25 KM. MESAFEDE) 91.500 KG. DEMİRÖZÜ İLÇE JANDARMA KOMUTANLIĞI (BAYBURT İL MERKEZİNE 32 KM. MESAFEDE) 26.000 KG.

ç) Süresi/teslim tarihi

:

SÖZLEŞMENİN İMZALANDIĞI TARİH AYNI ZAMANDA İŞE BAŞLAMA TARİHİ SAYILACAK OLUP, AYRICA İŞE BAŞLAMA TEBLİGATI YAPILMAYACAKTIR .

d) İşe başlama tarihi

:

SÖZLEŞMENİN İMZALANDIĞI GÜN İŞE BAŞLAMA TARİHİ KABUL EDİLECEKTİR.


3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

18.05.2020 - 11:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

BAYBURT İL JANDARMA KOMUTANLIĞI BRİFİNG SALONU


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:

İTHALATÇILARIN İTHALATÇI KAYIT BELGESİ (ASLI/ASLININ İDARE VEYA NOTERCE ONAYLI SURETİ), ÜRETİCİLERİN UYGUNLUK İZİN BELGESİ (ASLI/ASLININ İDARE VEYA NOTERCE ONAYLI SURETİ), DAĞITICILARIN HERHANGİ BİR İLDEN ALINMIŞ DAĞITICI KAYIT BELGESİ (ASLI/ASLININ İDARE VEYA NOTERCE ONAYLI SURETİ), SATICILARIN HERHANGİ BİR İLDEN ALINMIŞ KATI YAKIT SATICISI KAYIT BELGESİ (ASLI/ASLININ İDARE VEYA NOTERCE ONAYLI SURETİ) İLE KATILABİLİRLER.

BU ŞARTNAMEDE İSTENEN BELGELERE SAHİP FİRMALARIN ÜRÜNÜNÜ SATMAYA VE BELGELERİNİ KULLANMAYA YETKİ VERDİĞİ FİRMALARDA İHALEYE KATILABİLİCEKTİR.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerine ilişkin bilgiler,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren
120 (yüz yirmi) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:

Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

2020/50

YAVUZ KARDEŞ

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner14

banner10