2020/41

2020/41

KARAYOLLARI 10 BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI DEVLET VE İL YOLLARI İLE 101ŞUBE ŞEFLİĞİ(GÜMÜŞHANE) VE 106ŞUBE ŞEFLİĞİ(BAYBURT) DEVLET VE İL YOLLARINDA SEL HAS GİD VE TRAFİK GÜV SAĞ İÇİN MUHTELİF KMLERDE TOPRAK İŞLERİ VE SANAT YAPILARI YAPILMASI İŞİ
KARAYOLLARI 10.BÖLGE MÜDÜRLÜGÜ
Karayolları 10 Bölge Müdürlüğüne Bağlı Devlet ve İl Yolları ile 101Şube Şefliği(Gümüşhane) ve 106Şube Şefliği(Bayburt) Devlet ve İl Yollarında Sel Has Gid ve Trafik Güv Sağ İçin Muhtelif Kmlerde Toprak İşleri ve Sanat Yapıları Yapılması İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN                    : 2020/184195
1-İdarenin
a) Adı                    : KARAYOLLARI 10.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi                : KARAYOLLARI 10.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ YILDIZLI 
                      MEVKİİ 61310 AKÇAABAT/TRABZON
c) Telefon ve faks numarası        : 4624555000 - 4624555083
ç) İhale dokümanının görülebileceği
ve e-imza kullanılarak indirilebileceği
internet sayfası            : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu yapım işinin
a) Adı                    : Karayolları 10 Bölge Müdürlüğüne Bağlı Devlet ve İl 
                      Yolları ile 101Şube Şefliği(Gümüşhane) ve 106Şube 
                      Şefliği(Bayburt) Devlet ve İl Yollarında Sel Has Gid ve 
                      Trafik Güv Sağ İçin Muhtelif Kmlerde Toprak İşleri ve 
                      Sanat Yapıları Yapılması İşi
b) Niteliği, türü ve miktarı        : 110.000 m³ kazı,2.850 m³ demirli beton, 1.570 m³ 
                      demirsiz beton, 38.750 m³ moloz taş inşaat, 222 ton çelik 
                      temini ve işçiliği
                      Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde 
                      bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer    : 101.Şube Şefliği (Gümüşhane) ve 106.Şube Şefliği 
                      (Bayburt) Devlet ve İl Yolları
ç) Süresi/teslim tarihi            : Yer tesliminden itibaren 220 (iki yüz yirmi) takvim 
                      günüdür.
d) İşe başlama tarihi            : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde
                       yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 07.05.2020 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı
yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)    : Karayolları 10. Bölge Müdürlüğü İhale Salonu
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 70 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.3.2. Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin belgeler
Kendi malı olması istenilen makine parkı;
SIRA NO    CİNSİ VE ÇEŞİDİ    KAPASİTE/ÖZELLİĞİ    MODEL    ADET
1    Paletli Ekskavatör    En az 20.000 kg ve üzeri çalışma ağırlığında    2010 yılı ve üzeri    1
2    Çelik Kasa Damperli Kamyon    En az 11.000 kg ve üzeri taşıma kapasiteli    2010 yılı ve üzeri    2

                
(*) İdari şartnamede, aday veya isteklinin kendi malı olması istenen ve teknik kriterlerine yönelik düzenleme yapılan, tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipmana ait belgelerin de başvuru veya teklif kapsamında sunulması zorunludur.
(*)Adayın veya isteklinin kendi malı olan tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman; ruhsat, demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı ya da yeminli mali müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir raporu ile tevsik edilir. Tevsik işleminin aslına uygunluğu noter tarafından onaylanmış ruhsat örneklerinin sunularak yapılması halinde örnek çıkarma işleminin ilan veya davet tarihinden sonra yapılmış olması zorunludur.
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
İhale konusu iş 19.06.2018 tarih ve 30453/M sayılı Resmi Gazete yayınlanan Yapım İşleri Benzer İş Grupları Tebliğinde bulunan herhangi bir iş grubuna dahil olmaması sebebiyle bu tebliğin 2.7. maddesi ve Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 3’üncü maddesine istinaden “ Sanat Yapıları Yapılması “ işleri  benzer iş olarak kabul edilecektir.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İş deneyim belgesi yerine diplomalarını sunmak suretiyle ihaleye girecek olanlar için İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ Bölümü Diploması İhale Konusu iş veya benzer işlere denk sayılacaktır.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.
1.KISIM-Karayolları 10. Bölge Müdürlüğü Devlet ve İl Yolları ile (29-25) K.K.Nolu Gümüşhane-Yağmurdere İl Yolunda Sel Hasarlarının Giderilmesi ve Trafik Güvenliğinin Sağlanması İçin Muhtelif Km.lerde Toprak İşleri ve Sanat Yapıları Yapılması
Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi: İş kalemleri bazında teklif fiyat nitelik puanlaması
Hesaplamada Kullanılacak Formül:Toplam Puan=Teklif Fiyatı Puanı + Fiyat Dışı Unsur Puanı
Numune Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır
Demonstrasyon Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır
Teklif Fiyat Puanı: 50
İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması    Asgari Oran    Azami Oran    Fiyat Dışı Unsur Puanı
Her Derinlikte, Her Cins Ve Klastaki Zeminde Kuruda Veya Suda Her Türlü Sanat Yapısı Kazısı Yapılması Ve Nakli    6%    8,1%    4
Her Cins Ve Klastaki Zeminde Yarma, ve Yan ariyet vb.Kazısı Yapılması ve Depoya Nakli    5%    7,5%    3
Ocak taşı ile moloz taş inşaat (300 Dozlu) (Çimento zati bedeli,yüklenmesi, boşaltılması, istifi,muhafazası ve nakli,kumun yıkanması ve nakli,taş nakli dahil)    48%    67%    29
Her türlü dolguya ocak artığı malzeme ile dolgu yapılması(nakliye dahil)    2%    3%    1
Ocak taşı ile istifsiz taş dolgu (Taş nakli dahil)    4,5%    7%    3
Her türlü inşaat temellerinde kuruda veya suda her dozda demirsiz beton. (Karmiks ile yapılan C16/20 Beton Harcı ile)(Çimento zati bedeli,yüklenmesi, boşaltılması, istifi,muhafazası , nakli,kum-çakılın yıkanması ve nakli dahil)    1,5%    2,2%    1
Her türlü inşaat temellerinde kuruda veya suda her dozda demirsiz beton. (Karmiks ile yapılan C25/30 Beton Harcı ile)(Çimento zati bedeli,yüklenmesi, boşaltılması, istifi,muhafazası , nakli,kum-çakılın yıkanması ve nakli dahil)    4,5%    7%    3
Hendeklerin betonla kaplanması (Orta refüj ve yarma hendeği)(Karmiks ile C30/37 beton harcı yapılması)(Çimento zati bedeli,yüklenmesi, boşaltılması, istifi,muhafazası, nakli,kum-çakılın yıkanması ve nakli dahil)    10%    15%    6

2.KISIM-Karayolları 10. Bölge Müdürlüğü Devlet ve İl Yolları ile (29-50) K.K.Nolu Gümüşhane-Şiran, (29-51)ve (28-27) K.K.Nolu Şiran-Çamoluk ile (29-28) K.K.Nolu Köse-Yuvacık İl Yolunda Sel Has. Giderilmesi ve Trafik Güv. Sağ.Top. işleri Sanat Yap
Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi: İş kalemleri bazında teklif fiyat nitelik puanlaması
Hesaplamada Kullanılacak Formül:Toplam Puan=Teklif Fiyatı Puanı + Fiyat Dışı Unsur Puanı
Numune Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır
Demonstrasyon Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır
Teklif Fiyat Puanı: 50
İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması    Asgari Oran    Azami Oran    Fiyat Dışı Unsur Puanı
Her Derinlikte, Her Cins Ve Klastaki Zeminde Kuruda Veya Suda Her Türlü Sanat Yapısı Kazısı Yapılması Ve Nakli    4,5%    6,25%    3
Heyelan Eden Her Cins ve Klâstaki Zeminin Kazılması ve Kullanılması (Nakli dâhil)    8%    12%    5
Ocak taşı ile moloz taş inşaat (Hazır Beton harcı ile )(Nakliyeler ve herşey dahil)    32%    46%    19
Her türlü dolguya ocak artığı ile dolgu yapılması (nakliye dahil)    1,5%    2,1%    1
Ocak taşı ile istifsiz taş dolgu (Taş nakli dahil)    3%    4,1%    2
Her türlü inşaat temellerinde kuruda veya suda her dozda demirsizbeton. (C16/20 Hazır Beton Harcı ile)(Çimento bedeli, Taze BetonNakli ve Herşey Dahil)    0,6%    0,92%    0,5
Kutu menfezlerde kuruda veya suda her dozda demirli beton (C 30/37 hazır beton harcı ile) (Her şey dahil)    0,61%    0,91%    0,5
Hendeklerin betonla kaplanması (Orta refüj ve yarma hendeği)(C30/37 Hazır beton harcı ile)    20%    29%    12
Prefabrik beton parke imali ve yerine döşenmesi.(6 cm.kalınlıkta)(Herşey dahil)    8%    12%    5
Prefabrik beton bordür yapılması ve yerine döşenmesi.(Herşey dahil)    2,65%    4%    2

3.KISIM-Karayolları 10. Bölge Müdürlüğü Devlet ve İl Yolları ile (29-77) K.K.Nolu Özkürtün-Erikbeli İl Yolunda Sel Hasarlarının Giderilmesi ve Trafik Güvenliğinin Sağlanması İçin Muhtelif Km.lerde Toprak İşleri ve Sanat Yapıları Yapılması
Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi: İş kalemleri bazında teklif fiyat nitelik puanlaması
Hesaplamada Kullanılacak Formül:Toplam Puan=Teklif Fiyatı Puanı + Fiyat Dışı Unsur Puanı
Numune Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır
Demonstrasyon Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır
Teklif Fiyat Puanı: 50
İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması    Asgari Oran    Azami Oran    Fiyat Dışı Unsur Puanı
Heyelan Eden Her Cins ve Klâstaki Zeminin Kazılması ve Kullanılması (Nakli dâhil)    1,85%    2,65%    1
Her Derinlikte, Her Cins Ve Klastaki Zeminde Kuruda Veya Suda Her Türlü Sanat Yapısı Kazısı Yapılması Ve Nakli    7%    11%    5
Ocak taşı ile moloz taş inşaat (Hazır Beton harcı ile )(Nakliyeler ve herşey dahil)    62%    84%    36
Her türlü dolguya ocak artığı malzeme ile dolgu yapılması(nakliye dahil)    4%    6%    3
Elenmiş malzeme ile sanat yapıları ve köprü temel tabanına,beton yol ve tretuvar altlarına kum,çakıl tabakası serilmesi ve drenaj hendekleri ile her türlü büz yanlarında kum,çakıl dolgu yapılması (Kum-Çakıl nakli dahil)    0,75%    1,1%    0,5
Ocak taşı ile istifsiz taş dolgu (Taş nakli dahil)    6%    9%    4
Her türlü inşaat temellerinde kuruda veya suda her dozda demirsizbeton. (C16/20 Hazır Beton Harcı ile)(Çimento bedeli, Taze BetonNakli ve Herşey Dahil)    1%    1,5%    0,5

4.KISIM-Karayolları 10. Bölge Müdürlüğü ile 106.Şube Şefliği (Bayburt) Devlet ve İl Yolları ile (915-02) K.K.Nolu Bayburt-Çaykara D.Y, (69-50)K.K.Nolu Demirözü İ.Y ile (69-53) K.K.Nolu Demirözü-Erzincan İl Yolunda Sel Has. Gid. ve Topr. İş. Sanat Yap
Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi: İş kalemleri bazında teklif fiyat nitelik puanlaması
Hesaplamada Kullanılacak Formül:Toplam Puan=Teklif Fiyatı Puanı + Fiyat Dışı Unsur Puanı
Numune Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır
Demonstrasyon Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır
Teklif Fiyat Puanı: 50
İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması    Asgari Oran    Azami Oran    Fiyat Dışı Unsur Puanı
Her türlü inşaat temellerinde kuruda veya suda her dozda demirsiz beton (C16/20 Hazır Beton Harcı İle)(Çimento bedeli, Taze Beton Nakli ve Herşey Dahil)    0,8%    1,2%    0,5
Her türlü inşaatta kuruda veya suda her dozda demirli beton (30/37 Hazır beton harcı ile) (Çimento bedeli, Taze Beton Nakli ve Herşey Dahil)    23%    33%    14
Kutu menfezlerde kuruda veya suda her dozda demirli beton (C 30/37 hazır beton harcı ile) (Her şey dahil)    0,6%    0,9%    0,5
Betonarme için Ø 8–32 mm.lik nervürlü çelik temini ve işçiliği(Nakli dâhil)    29%    40%    17
Her türlü dolguya ocak artığı malzeme ile dolgu yapılması(nakliye dahil)    3,5%    5,5%    2
Ocak taşı ile istifsiz taş dolgu yapılması (Taş nakli dahil)    5%    7%    3
Ø 1000 mm spiral sarımlı yeraltı yağmur suyu ve kanalizasyon borusu (hpde) tip2 Temini, Nakli ve Döşenmesi    1,4%    2,15%    1
Prefabrik beton parke imali ve yerine döşenmesi.(6 m.kalınlıkta)(Herşey dahil)    4%    5,7%    2
Prefabrik beton bordür yapılması ve yerine döşenmesi.(Herşey dahil)    1,23%    1,8%    1
Her derinlikte, her cins ve klastaki zeminde kuruda veya suda her türlü sanat yapısı kazısı yapılması ve depoya nakli    4%    6%    3
Her Cins Ve Klastaki Zeminde Yarma, ve Yan ariyet ile Heyelan vb.Kazısı Yapılması ve Depoya Nakli    9%    14%    6

            
    
5.KISIM-Karayolları 10. Bölge Müdürlüğü ile 106.Şube Şefliği (Bayburt) Devlet ve İl Yolları ile (050-03) K.K.Nolu Bayburt-İspir D.Y ve (69-76)K.K.Nolu Aydıntepe İl Yolunda Sel Has. Giderilmesi ve Trafik Güvenliğinin Sağl. İçin Toprak İş. Sanat Yap.
Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi: İş kalemleri bazında teklif fiyat nitelik puanlaması
Hesaplamada Kullanılacak Formül:Toplam Puan=Teklif Fiyatı Puanı + Fiyat Dışı Unsur Puanı
Numune Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır
Demonstrasyon Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır
Teklif Fiyat Puanı: 50
İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması    Asgari Oran    Azami Oran    Fiyat Dışı Unsur Puanı
Her Derinlikte, Her Cins Ve Klastaki Zeminde Kuruda Veya Suda Her Türlü Sanat Yapısı Kazısı Yapılması Ve Nakli    8,5%    12%    5
Ocak taşı ile moloz taş inşaat (Hazır Beton harcı ile )(Nakliyeler ve herşey dahil)    66%    90%    39
Her türlü dolguya ocak artığı malzeme ile dolgu yapılması(nakliye dahil)    2%    3,1%    1
Ocak taşı ile istifsiz taş dolgu (Taş nakli dahil)    5%    7,68%    3
Her türlü inşaat temellerinde kuruda veya suda her dozda demirsizbeton. (C16/20 Hazır Beton Harcı ile)(Çimento bedeli, Taze BetonNakli ve Herşey Dahil)    1,1%    1,71%    1
Her türlü inşaat temellerinde (Köprü temelleri hariç) kuruda veya suda her dozda demirsiz beton. (C30/37 Hazır Beton Harcı ile)(Çimento bedeli, Taze Beton Nakli ve Herşey Dahil)    0,57%    0,84%    1

            
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 150 (yüz elli) takvim günüdür.
14. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.
Sınır değer katsayısı N=1,00 olarak uygulanması 4 Aralık 2015 tarihli ve 29552 sayılı Resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.İLAN NO: 2020/41

YAVUZ KARDEŞ

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER