2020/35

2020/35

3 KALEM 3 KISIM İÇECEK MALZEMESİ ALIMI

17'İNCİ KOMANDO TUGAY KOMUTAN YARDIMCILIĞI MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI MSB BAĞLILARI
 

3 Kalem 3 Kısım İçecek Malzemesi Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2020/174553

1-İdarenin

a) Adresi

:

17 KOMANDO TUGAY KOMUTAN YARDIMCILIĞI MERKEZ/BAYBURT

b) Telefon ve faks numarası

:

4582119309 - 4582117031

c) Elektronik Posta Adresi

:

4mottug@gmail.com

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

3 KALEM 3 KISIMLI İÇECEK ALIMI 1'İNCİ KISIM: POŞET MEYVE SUYU 1/5 LİK ŞEFTALİ (NEKTARI 200 ML.LİK ) 20.000 Adet 2'NCİ KISIM : PET SU (1,5 LT.LİK) 14.850.000 ADET 3’ÜNCÜ KISIM: POŞET AYRAN (200 ML.LİK) 14.000 ADET
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri

:

17 Komd.Tug.K.Yrd.Lığı L.Y.M.A.liği Tşn.(Tük.)-304 Mal Say.lığı depoları Merkez/BAYBURT

c) Teslim tarihi

:

Sözleşmenin imzalanmasını müteakip işe başlanacaktır. Sözleşmenin yapılmasını müteakip 1 ve 2’nci kısımlar 20 takvim günü içerisinde defaten teslim alınacaktır. Ayranlar için; sözleşmenin yapılmasına müteakip işe başlanacak, mal saymanlığının vereceği tebligata uygun olarak günlük ve haftalık ihtiyaçlar nispetinde 30.09.2020 tarihine kadar teslim edilecektir.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

17 Komd.Tug.K.Yrd.Lığı İhale Komisyon Başkanlığı

b) Tarihi ve saati

:

08.04.2020 - 14:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar
17 Komd.Tug.K.Yrd.Lığı İhale Komisyon Başkanlığı adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren
250 (iki yüz elli) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14. Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

2020/35

YAVUZ KARDEŞ

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER