2020/29

2020/29
BAYBURT ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN
1. İlimiz, Merkez İlçe sınırları içerisinde bulunan ve aşağıda bilgileri yer alan 9 adet taşınmazın satış ihalesi  30.03.2020  tarihleri arasında hizalarında gösterilen saatlerde 2886 Sayılı Kanunun 45.Maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile Milli Emlak Müdürü odasında yapılacaktır.
2. Şartname ve ekleri mesai saatleri içerisinde Milli Emlak Müdürlüğünde ücretsiz olarak görülebilir.
3. İsteklilerin her taşınmaz  ihale dosyası için ayrı ayrı olmak üzere belirtilen gün ve ihale saatine kadar geçici teminat makbuzu veya süresiz teminat mektubu ile Gerçek kişilerin T.C. Kimlik Numarası, tüzel kişilerin ise Vergi kimlik Numarası ile komisyona müracaat etmeleri gerekmektedir.
4. Başka şahıs adına ihaleye iştirak edeceklerin noter tasdikli vekaletnameyi, Özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri şarttır.
5. Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesine uygun olarak hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce Komisyona ulaşması şarttır. Postada meydana gelecek gecikmelerden dolayı İdare ve Komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez..
6 İhale Komisyonu İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
7 İhale İlanları www.milliemlak.gov.tr ve www.bayburt.csb.gov.tr adreslerinden görülebilir. Tel: 0 458 211 11 67. İLAN OLUNUR.
SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZLARIN
Sr.No Bulunduğu Yer Cinsi Mevkii Pafta Ada Parsel Yüzölçümü Hisse Oranı İmar Durumu Tahmin Edilen Bedel Geçici Teminat İhale Tarihi İhale Saati
1 Zahit Mahallesi Arsa 395 37 97,59m² Tam İmarlı 92.800,00-TL 27.840,00-TL 30.03.2020 09:00
2 Zahit Mahallesi Arsa Çilçil 422 9 86,81m² Tam İmarlı 54.600,00-TL 16.380,00-TL 30.03.2020 09:10
3 Zahit Mahallesi Arsa 320 4 191,79m² Tam İmarlı 231.000,00-TL 69.300,00-TL 30.03.2020 09:20
4 Zahit Mahallesi Arsa 320 5 26,08m² Tam İmarlı 31.300,00-TL 9.390,00-TL 30.03.2020 09:30
5 Şingah Mahallesi Arsa 220 245 133,88m² Tam İmarlı 68.300,00-TL 20.490,00-TL 30.03.2020 09:40
6 Tuzcuzade Mahallesi Apartman Dairesi Subay Lojmanları 537 1 439,00m² 2381/14286 İmarlı 70.000,00-TL 21.000,00-TL 30.03.2020 09:50
7 Yolaltı Köyü Ham Toprak 176 57 1.522,00m² Tam İmarsız 83.800,00-TL 25.140,00-TL 30.03.2020 10:00
8 Yolaltı Köyü Ham Toprak 160 2 3.893,29m² Tam İmarsız 97.400,00-TL 29.220,00-TL 30.03.2020 10:15
9 Yolaltı Köyü Ham Toprak 235 27 4.984,85m² Tam İmarsız 99.700,00-TL 29.910,00-TL 30.03.2020 10:30

YAVUZ KARDEŞ

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner14

banner10