2019/93

2019/93

KARAYOLLARI 10BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ DEVLET VE İL YOLLARI İLE 101ŞUBE ŞEFLİĞİ (GÜMÜŞHANE) , 106ŞUBE

ŞEFLİĞİ (BAYBURT) DEVLET VE İL YOLLARI ÜZERİNDE BULUNAN MUHTELİF KÖPRÜLERDE VE DİĞER SANAT

YAPILARI ÜZERİNDE ÇEŞİTLİ ONARIMLAR YAPILMASI İŞİ

KARAYOLLARI 10.BÖLGE MÜDÜRLÜGÜ TRABZON  

Karayolları 10Bölge Müdürlüğü Devlet ve İl Yolları İle 101Şube Şefliği (Gümüşhane) , 106Şube Şefliği (Bayburt) Devlet ve İl Yolları Üzerinde Bulunan Muhtelif Köprülerde ve Diğer Sanat Yapıları Üzerinde Çeşitli Onarımlar Yapılması İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır. 

İhale Kayıt Numarası                                                : 2019/330605

1-İdarenin

 1. Adresi : KARAYOLLARI 10.BÖLGE MÜDÜRLÜGÜ YILDIZLI MEVKII 61310

  AKÇAABAT/TRABZON

 1. Telefon ve faks numarası       : 4624555000 - 4624555083
 2. Elektronik Posta Adresi         : bol10@kgm.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi         : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ 

2-İhale konusu yapım işinin

 1. Niteliği, türü ve miktarı         : 11 ton Profilli demirden korkuluk yapılması ve yerine konulması,(Malzeme ve nakliye dahil)

(Köşebent, profil, lama, sac vb.), 1.500 m² Demir İmalatın iki kat antipas, iki kat sentetik boya ile boyanması (Malzeme ve nakliye dahil)

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

 1. Yapılacağı yer      : Karayolları 10. Bölge Müdürlüğü 101.Şube Şefliği (Gümüşhane) ve 106.Şube Şefliği (Bayburt)

Şefliğine ait Devlet Ve İl Yolları

 1. İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde 

yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır. 

ç) İşin süresi                                                               : Yer tesliminden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür. 

3- İhalenin

 1. Yapılacağı yer      : Karayolları 10.Bölge Müdürlüğü İhaleler Başmühendisliği 61310 Yıldızlı/TRABZON 
 2. Tarihi ve saati      : 19.07.2019 - 11:00
 1. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
  1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
   1. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri. 
    1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi. 
    2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 

 1. 1.5. İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge. 

  1. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

  1. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 70 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler. 

4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:

4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 

YAPIM İŞLERİNDE BENZER İŞ GRUPLARI TEBLİĞİNDE (19.06.2018 tarih ve 30453/M sayılı Resmi, Gazete ) yer alan   A I.GRUP :

KÖPRÜ VE VİYADÜK İŞLERİ benzer is olarak kabul edilecektir.

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:

İş deneyim belgesi yerine diplomalarını sunmak suretiyle ihaleye girecek olanlar için İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ Bölümü Diploması İhale Konusu iş veya benzer işlere denk sayılacaktır

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

 1. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 
 2. İhale dokümanının görülmesi: 
  1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir. 
  2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 
 3. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Karayolları 10. Bölge Müdürlüğü İhaleler Başmühendisliği adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 
 4. İstekliler tekliflerini, Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. 

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 

 1. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 
 2. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür. 
 3. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
 4. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır. 
 5. Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1

Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir. 

Sınır değer katsayısı N=1,00 olarak uygulanması 4 Aralık 2015 tarihli ve 29552 sayılı Resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

2019/93

YAVUZ KARDEŞ

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER