2019/89

2019/89

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

Bayburt Ağız ve Diş Sağlığı Merkezine Laboratuvar hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2019/314078

1-İdarenin

a) Adresi

:

Şeyhhayran Mah. Danişmentliler Cad.No:40 69000 BAYBURT MERKEZ/BAYBURT

b) Telefon ve faks numarası

:

4582112831 - 4582117616

c) Elektronik Posta Adresi

:

bayburt@saglik.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

Bayburt ADSM'ye Total ve Parsiyel Protez Akrilik Bitim İşleri (tek Parça), Total ve Parsiyel Metal Döküm İşleri (iskelet döküm), Veneer Kron Seramik(Tek Kron), Besleme, Yer Tutucu (Sabit Hareketli),Kroşe İlavesi ve Gece Plağı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer

:

Özel Diş Laboratuvarlarında yaptırılacaktır.

c) Süresi

:

İşe başlama tarihinden itibaren 12(on iki) aydır


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Şeyhhayran Mah. Danişmentliler Cad.No:40 69000

b) Tarihi ve saati

:

23.07.2019 - 10:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,

07/12/2005 tarih ve 26016 sayılı Resim Gazetede yayınlanan Diş Protez Laboratuarı Yönetmeliği doğrultusunda alınan ruhsatının ve Diş Protez Laboratuarı Mesul Müdürlük belgesinin aslı veya “aslı idarece görülmüş” sureti ibraz edilecektir. (Çok Amaçlı Diş Protez Laboratuarı veya Sabit Diş Protez Laboratuarı belgesi kabul edilecektir.)

Son 1 (bir) yılda İl denetim Ekibi tarafından yapılan denetimlerde Diş Protez Labratuvarları Yönetmeliğinin hükümlerine uygun olduğunu gösteren Müdürlükçe onaylı Aslı İdarece Görülmüştür suretini ibraz etmek zorundadırlar.


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar
Bayburt İl Sağlık Müdürlüğü İhale Birimi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren
120 (yüz yirmi) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar:

Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

2019/89

YAVUZ KARDEŞ

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner10