2019/86

2019/86

3 KISIMLI 9 KALEM GIDA MALZEMESİ ALIMI

17'İNCİ KOMANDO TUGAY KOMUTAN YARDIMCILIĞI MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI MSB BAĞLILARI

3 KISIMLI 9 KALEM GIDA MALZEMESİ ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2019/319086

1-İdarenin

a) Adresi

:

17'İNCİ KOMANDO TUGAY KOMUTAN YARDIMCILIĞI BAYBURT MERKEZ/BAYBURT

b) Telefon ve faks numarası

:

4582119309 - 4582117031

c) Elektronik Posta Adresi

:

4mottug@gmail.com

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

3 Kısımlı 9 Kalem Gıda Malzemesi Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri

:

17 nci Komando Tugay Komutan Yardımcılığı Orgeneral Bedrettin DEMİREL Kışlası Taşınır (Tüketilebilir) 304 Mal Saymanlığı Depoları MERKEZ/BAYBURT

c) Teslim tarihi

:

Sözleşmenin imzalanmasına müteakip Alımı yapılacak 1, ve 2’nci Kısım malzemeler Sözleşmenin imzalanmasına müteakip 20 gün içerisinde DEFATEN Tşn.(Tük.)-304 Mal Saymanlığı depolarına teslim edilecektir. 3’üncü kısım BÖREKLİK YUFKA Günlük İhtiyaçlar Nispetinde Tşn.(Tük.)-304 Mal Saymanlığı depolarına Tebligatla teslim edilecektir. Günlük İhtiyaç Miktarları yüklenici tarafından Tşn.(Tük.)-304 Mal Saymanlığından günlük talep edilecektir.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

17’nci Komd.Tug.K.Yrd.Lığı İhale Komisyon Bşk.lığı / Bayburt

b) Tarihi ve saati

:

16.07.2019 - 14:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili oldu
ğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek ki
şi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel ki
şi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3.
Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4.
Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5
İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6.
İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7.
İhale dokümanının görülmesi:
7.1.
İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2.
İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar
17’nci Komd.Tug.K.Yrd.Lığı İhale Komisyon Bşk.lığı / Bayburt adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9.
İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, k
ısmı teklif verilebilir.

10.
İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren
120 (yüz yirmi) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yap
ılmayacaktır.

14. Di
ğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

2019/86

YAVUZ KARDEŞ

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER