2019/85

2019/85

AŞKALE İSTASYONUNDAN İLİMİZ MERKEZ, AYDINTEPE VE DEMİRÖZÜ İLÇELERİNE KÖMÜR NAKLİ VE DAĞITIM İŞİ

BAYBURT SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI

AŞKALE İSTASYONUNDAN İLİMİZ MERKEZ, AYDINTEPE VE DEMİRÖZÜ İLÇELERİNE KÖMÜR NAKLİ VE DAĞITIM İŞİ hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2019/312273

1-İdarenin

a) Adresi

:

TUZCUZADE MAHALLESİ VALİ NİHAT ÜÇYILDIZ CADDESİ AİLE,ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ BİNASI KAT:1 MERKEZ/BAYBURT BAYBURT MERKEZ/BAYBURT

b) Telefon ve faks numarası

:

4582114618 - 4582112118

c) Elektronik Posta Adresi

:

bayburtsydv@hotmail.com

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

Aşkale istasyonuna gelecek Toplam 4098 ton kömürden Aydıntepe'ye 363 ton, Demirözü' ne 900 ton, Merkez'e ise 2071,5 ton kömürün ihtiyaç sahibi ailelerin adreslerine nakli ve dağıtımı ile geriye kalan 763,5  ton kömürün Bayburt merkez depoya istiflenmesi
( Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.)

b) Yapılacağı yer

:

BAYBURT VE İLÇELERİ

c) Süresi

:

İşe başlama tarihinden itibaren 60 (altmış) gündür


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Tuzcu zade Mahallesi Vali Nihat Üç yıldız caddesi Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Binası Kat: 1 BAYBURT / MERKEZ

b) Tarihi ve saati

:

19.07.2019 - 14:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 40 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.Kamu Kurum ve Kuruluşlarından veya Özel Sektörden alınmış her türlü nakliye işi

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi:

 7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar
BAYBURT SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI BAŞKANLIĞI adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren
90 (doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar:

Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.

1-Tren yoluyla gelen kömürlerin 16 saat içinde boşaltılma zorunluluğu vardır. Boşaltmadaki gecikmeden meydana gelecek ve SYD Vakfına yansıyacak olan somaj ve diğer cezalar yüklenici tarafından ödenecektir. Yüklenici kömürün boşaltılması için gerekli işçi ve ekipmanı zamanında temin etmekle yükümlüdür. 2- Yüklenici taşıma işini günlük en az 6 adet olmak üzere 25- 30 ton ve üzeri taşıma kapasiteli araçlarla yapacak olup, bu sayının altına düşmesi halinde günlük sözleşme bedelinin %0,5’i kadar cezayı işlem yapılarak hak edişinden kesilecektir. 3- İndirme ve bindirme esnasında nakliye araçlarının vereceği her türlü zarar yüklenici tarafından ödenecektir. Doğacak zarar ve ziyan en geç 15 gün içerisinde yüklenici tarafından karşılanacaktır. 4- Kömür nakliyesi ve işçiliği sırasında kömürlerin kayıp olması, çalınması veya dökülmesi gibi oluşacak zararlardan yüklenici sorumlu olup, oluşacak zarar yüklenici tarafından karşılanacaktır. 5- Yüklenici taşıma işinin tamamını atmış (60) gün içerisinde bitirmek zorundadır. atmış (60) günü geçen her gün için sözleşme bedelinin %0,5’i kadar cezayı işlem yapılarak hak edişinden kesilecektir. 6- Yüklenici yapacağı nakliye işine istinaden her bir araç için taşıma sigortası yapmak zorundadır.

2019/85

YAVUZ KARDEŞ

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner10