2019/84

2019/84

YAKACAK SATIN ALINACAKTIR

BAYBURT -İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ-OKUL ÖNCESİ VE İLKÖĞRETİM OKULLARI MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

BAYBURT MERKEZ VE İLÇELERİNE BAĞLI İLKOKUL/ORTAOKUL VE BAĞIMSIZ ANAOKULLARIMAZA YAKACAK ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2019/311651

1-İdarenin

a) Adresi

:

Tuzcuzade Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:42 BAYBURT 69000 Merkez BAYBURT MERKEZ/BAYBURT

b) Telefon ve faks numarası

:

4582112536 - 4582116077

c) Elektronik Posta Adresi

:

yatirim69@meb.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

BAYBURT MERKEZ VE İLÇELERİNE BAĞLI İLKOKUL/ORTAOKUL VE BAĞIMSIZ ANA OKULLARINA TOPLAM 816 TON PORTAKAL TAŞ KÖMÜRÜ, 70 TON CEVİZ TAŞ KÖMÜRÜ VE 100 TON KURU ÇAM ODUNU ALIM İŞİ
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yerleri

:

TEKNİK ŞARTNAME EKİNDEKİ LİSTEDE BELİRTİLEN OKULLARIMIZA TESLİM EDİLECEKTİR

c) Teslim tarihleri

:

1)01/10/2019 tarihine kadar teslimat yapılacaktır. (bu süre hiçbir şekilde 01/10/2019 tarihini geçemez) 2) Odun ve Kömür idarenin talebi (BU Sözleşmenin 2.2. maddesinin e (fax), f (e-mail) ve g (Elektronik tebligat adresi) bentlerinde bulunan yüklenici iletişim araçlarına yapılan yazılı tebligata) müteakip en geç 5 (beş) iş günü içerisinde teslim edilecektir. 3) İdarenin başka bir talebi olmaması halinde, odun ve kömür gündüz ve mesai saatleri içinde muayene ve kabul komisyonu üyeleri veya idare tarafından görevlendirilecek kişiler tarafından teslim alınacaktır.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

TUZCUZADE MAHALLESİ CUMHURİYET CADDESİ NO 32 BAYBURT

b) Tarihi ve saati

:

06.08.2019 - 10:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

  1. katılabilmek için, isteklilerin aşağıda belirtilen belgelerden en az 1 (bir) tanesini sunması yeterlidir. 1- İthalatçılar; İthalatçı Kayıt belgesi 2- Üreticiler; Uygunluk İzin Belgesi 3- Dağıtıcılar; Aldıkları Dağıtıcı Kayıt Belgesi 4- Satıcılar ise; Katı Yakıt Satıcısı Kayıt belgesi İbra etmek zorundadırlar. 5- İhaleyi kazanan firma katı yakıta ilişkin bilgi ve belgelerini İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğüne vermek zorundadır.


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar
BAYBURT İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ DESTEK HİZMETLERİ BÖLÜMÜ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren
120 (yüz yirmi) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

2019/84

YAVUZ KARDEŞ

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER
izmir escort izmir escort gaziantep escort kayseri escort kayseri escort kayseri escort kayseri escort türk ifşa