2019/82

2019/82

YEMEK HİZMETİ ALINACAKTIR

BAYBURT -İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ-OKUL ÖNCESİ VE İLKÖĞRETİM OKULLARI MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

2019 -2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAYBURT MERKEZ 21 TAŞIMA MERKEZİ İLK-ORTA OKUL VE İMAM HATİP ORTAOKULUNDA ÖĞRENİM GÖREN 1032 ÖĞRENCİYE 181 GÜN SICAK ÖĞLEN YEMEĞİ VERME HİZMET ALIMI İŞİhizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2019/306889

1-İdarenin

a) Adresi

:

Tuzcuzade Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:42 BAYBURT 69000 Merkez BAYBURT MERKEZ/BAYBURT

b) Telefon ve faks numarası

:

4582112536 - 4582116077

c) Elektronik Posta Adresi

:

yatirim69@meb.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

2019 -2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAYBURT MERKEZ 21 TAŞIMA MERKEZİ İLK-ORTA OKUL VE İMAM HATİP ORTAOKULUNDA ÖĞRENİM GÖREN 1032 ÖĞRENCİYE 181 GÜN SICAK ÖĞLEN YEMEĞİ VERME HİZMET ALIMI İŞİ
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer

:

TEKNİK ŞARTNAMEDE İSİMLERİ YAZILI 21 TAŞIMA MERKEZİ OKUL MÜDÜRLÜKLERİ

c) Süresi

:

İşe başlama tarihi 09.09.2019, işin bitiş tarihi 19.06.2020


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Tuzcuzade Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:32 BAYBURT

b) Tarihi ve saati

:

24.07.2019 - 10:30


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,

1-İŞLETME BELGESİ

2- GIDA ÜRETİM İZİN BELGESİ


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.3.2. Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ait belgeler ve kapasite raporu:

a) ihale konusu hizmetin ifası için gerekli olan araçlardan en az 2 adet üzeri kapalı panelvan veya minibüs gibi servis aracı bulundurucaktır. ihale üzerinde kalan istekli sözleşmi süresinde araçlar ile ilgili kendi adına ise ruhsatlarını kiralık ise yapılan noter onaylı sözleşmeyi idareye ibraz edecektir.

b) Ticaret ve/veya Sanayi Odası yada meslek odası tarafından mevzuatına uygun olarak düzenlenmiş ihale son başvuru tarihi itibariyla geçerli olmak üzere günlük 1500 öğün kapasite raporu istekliler kapasite raporunu teklifleriyle birlikte sunacaklardır.

c) Taşımalı sistem gereği öğrencilerin sağlığı açısından periyodik denetimlerin yapılabilmesi ve öğrencilere verilecek yemeğin kalite özelliğinin (ısı, kıvam, tat vb) kaybedilmemesi için yemek üretimi yapılacak tesisin, veya imalathanenin Bayburt İli sınırları içerisinde faaliyette bulunması zorunludur. ancak imalathanenin veya tesisin Bayburt ili sınırları içerisinde bulunmayan isteklilierin ihaleyi kazanmaları halinde Bayburt ili sınırları içerisinde istenilen şartlara uygun bir yemek üretim tesisi açmaları gerekmektedir veya faaliyet gösteren ve şartnamedeki tüm yeterlilik ve kapasite şartlarına haiz bir yemek fabrikası ile noter onaylı kiralama sözleşmesi yapacaklar veya öğle bir üretim tesisini temin ederek yemek üretimini burada yapacaklardır sözleşme aşamasında bu belgeler istenecektir.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

Özel ve Resmi okullarda öğrenciye yemek sunumu işi benzer iş olarak kabul edilecektir


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar
BAYBURT İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ DESTEK HİZMETLERİ BÖLÜMÜ TAŞIMALI EĞİTİM ŞUBESİ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren
60 (altmış) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar:

Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

2019/82

YAVUZ KARDEŞ

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner10