2019/68

2019/68

T.C.
BAYBURT VALİLİĞİ
İl Sağlık Müdürlüğü
İHALE İLANI
İl Sağlık Müdürlüğümüze bağlı Bayburt Devlet Hastanesi bünyesinde bulunan Kantin olarak kullanılan yer 12(Oniki) ay kiraya verilmesi ihalesi yapılacaktır.
1-İhale konusu taşınmazın niteliği, yeri ve miktarı:
Yeri, niteliği ve miktarı, Kira Şartnamesi ve eklerinde belirlen iş olan ve Kurumumuz kantin olarak kullanılan alan kantin olarak kiraya verilecektir.
2-Şartname ve Ekleri: Şartname ve ekleri Müdürlüğümüz Satın alma biriminden veya https://bayburtism.saglik.gov.tr/  web adresimizde ücretsiz görülebilir. İhaleye iştirak edecek isteklilerin, ihale dokümanını satın aldıklarına dair belgeyi teklifleri ekinde sunmaları gerekmektedir, ihale dokümanı satış bedeli 50,00-TL (Elli TürkLirası) dir.
3- İhalenin tarihi, yeri ve şekli: İhale, 12.06.2019  tarihinde Saat 14:00’da, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesine istinaden, Açık Teklif Usulü ile yapılacaktır. İstekliler, belirtilen tarih ve saatte İl Sağlık Müdürlüğü Toplantı Salonunda (Şeyhhayran Mah. Danişmentliler Cad. No:40 BAYBURT) istenilen belgelerle birlikte hazır bulunmalıdırlar. Belgeleri tam olan ve katılması komisyon tarafından belirlenen isteklilerin yetkilileri huzurunda, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun Açık Teklif Usulü ile ilgili kuralları işletilerek ihale yapılacaktır.
4-Tahmin Edilen Bedel (Yıllık) : 293.707,45 TL (İkiyüzdoksanüçbinyediyüzyediTürkLirasıKırkbeşKuruş)’dir.
5-Geçici Teminat(%10) : İhaleye katılacakların, en az 29.371,00 TL (YirmidokuzbinüçyüzyetmişbirTürkLirası)’lik geçici teminat vermeleri gerekmektedir, teminat olarak kabul edilecek değerler: Tedavüldeki Türk Parası, Mevduat veya Katılım Bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları ve Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler. Türk parası olarak sunulacak nakit teminatlar, T.C Ziraat Bankası TR 7300 0100 0245 2722 9672 5001 nolu hesabına yatırmak zorundadırlar.
6- İhaleye katılacakların sunması gereken belgeler:
a) İkametgâh İlmühaberi ( altı aydan eski olamaz) ve tebligat için Türkiye’de adres beyanı.
b) Gerçek kişilerin T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı fotokopisi (aslı ihale sırasında ibraz edilecektir), veya onaylı nüfus kayıt örneği;
c) Tüzel kişilik adına ihaleye iştirak edeceklerin (b) bendindeki belgelere ilave olarak, tüzel kişiliğin vergi kimlik numarasını, tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, son bir yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noter tasdikli yetki belgesi ve imza sirkülerinin aslı veya noter tasdikli örneği veya Satın alma Birimizce onaylanmış fotokopisi,
d) Ortak Girişim olması halinde Ortak Girişim Beyannamesi
e) Geçici teminat
f) Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri,
g) İstekliler adına ihaleye vekâleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri ve b) bendindeki belgeler,
h) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde, noter tasdikli iş ortaklığı beyannamesi, ayrıca, geçici teminat hariç, istenilen belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.
i) Kantin işletmeciliği Mesleki Yeterlilik Belgesi veya Ticaret Odası, Meslek Odalarından alınmış Kantin, kafeterya, büfe ve çay ocağı işletmeciliği yaptığına dair belge
j) Adli Sicil Kaydı (Gerçek Kişi ise Kendisinin, tüzel kişilik veya ortak girişim halinde ise, ortaklarının tümüne ait, ihale ilan tarihi itibariyle alınmış olması gerekir.)
k) İhale dokümanının satın alındığına dair belge
7- Belgelerin Sunulma Şekli: İhaleye katılacakların sunması gereken belgeler, ihalenin yapılacağı salonda, ihale komisyonuna tarafından teslim alınacaktır. Postayla yapılacak müracaatlarda, teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37.maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatine kadar Komisyona ulaşması şarttır.
8- Postadaki gecikmeler, telgraf ve faks ile yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir.
9- İdare, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
10- 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 6. maddesinde belirtilenler ihaleye katılamazlar.
2886 sayılı Yasanın 17. ve 18. maddeleri gereği İLANEN DUYURULUR         İLAN NO: 2019/68

YAVUZ KARDEŞ

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER