2019/66

2019/66

T.C.
  BAYBURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI

GAYRİMENKUL KİRALAMA İHALE İLANI

Madde 1- Belediyemiz adına kayıtlı 3’üncü maddede detayları belirtilen İlimiz Zahit Mahallesinde bulunan 4.000 m2 arsanın (Gokard Alanı) kiralama ihalesi 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45. Maddesi uyarınca yapılacaktır.

Madde 2- İhale 13/06/2019 Perşembe günü saat 15:00 da Bayburt Belediyesi Meclis toplantı salonunda Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.

Madde 3- Muhammen Bedeller ve Geçici Teminatlar:

Kiraya Verilecek Gayrimenkuller

S.N.

Mahallesi Mevkii

1 Yıllık muhammen KDV. Hariç Kira Bedeli

Geçici Teminat %15

Kira Süresi

1.

Zahit Mahallesi Belediye Şehir Parkı

12.000,00.-TL

1.800,00.-TL

1 Yıl

Madde 4- Kiralanan 4 000 m2 Arsaya (Gokard Alanı) ait ihale bedelini, ihale bedelinin 18 KDV. si ve damga vergileri sözleşme imzalanmadan önce peşin tahsil edilecek.

Madde 5- Teklifler Aşağıdaki belgeleri İhtiva Edecektir.

a) Gerçek Kişiler İçin Gerekli Belgeler.

  1. Tebligat Adres Beyanı
  2. İhaleye İştirak eden tarafından her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname.
  3. Belediyemize borcunun olmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğü onaylı yazı.
  4. Şartname alındı makbuzu.
  5. Geçici Teminat dekontu.
  6. Nüfus cüzdan fotokopisi
  7. İkametgah ilmühaberi

8-   İmza Sirküleri (Noter Tasdikli İmza Beyannamesi)

9- Vekaleten ihaleye gireceklerden vekaletname. (Noter onaylı)

10- İhaleye iştirak edecek gerçek kişilerin bağlı oldukları vergi dairesinden yıl içerisinde alacakları vergi mükellefi olduklarını belirten belge.

11- İlgisine göre Ticaret Odası veya Esnaf ve Sanatkarlar siciline kayıtlı olduklarını belirten belge.

b) Tüzel Kişilik İçin Gerekli belgeler.

1- Tebligat Adres Beyanı

2-İhaleye iştirak edecek olan tüzel kişilik tarafından her sayfası ayrı, ayrı imzalanmış şartname.

3-Tüzel kişiliğin Belediyemize borcu olmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğü onaylı yazı.

4- Şartname alındı makbuzu.

5-Geçici teminat dekontu.

6-Tüzel kişiliğe ait Ticari Sicil gazetesi aslı veya onaylı örneği.

7- Tüzel kişiliği kayıtlı olduğu Ticaret odası veya benzeri oda kayıt belgesi ‘’ ihalenin yapıldığı yıla ait ‘’  Türkiye de şubesi bulunmayan tüzel kişiliğin belgelerini bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkelerdeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.

8- Tüzel kişilik adına yetki belgesi ve imza sirküsü( Noter onaylı )

9- Tüzel kişiliğin vergi mükellefi olduğuna dair belge.

10- Yetkilinin kimlik fotokopisi.

11-Tüzel kişilik adına vekaleten ihaleye girecek olanlardan vekaletname.

12- İsteklilerin ortak girişim olması halinde bu şartnameye uygun ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalanan ortaklık belgesini vermesi ( ihale üzerinde kaldığı taktirde Noter tasdikli ortaklık ,

sözleşmesi verirler ayrıca grubun bütün ortakları idareyle yapılacak ihale sözleşmesini şahsen veya vekil tayin edecekleri vasıtasıyla imzalarlar )

8- İdare ihaleyi yapıp yapmamakta uygun bedeli tespit etmekte serbesttir.

9- Teklifler 13/06/2019 Perşembe günü Saat 12:00 a kadar sıra numaralı alındılar karşılığımda Bayburt Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğüne verilecektir.

10- İhaleye katılmak isteyenler şartnameyi almak zorundadır. Şartname her gün mesai saatleri içinde   Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünde görülebilir ve 50,00.-TL ( Elli Türk Lirası) yi Belediyemiz veznesine yatırarak Mali Hizmetler Müdürlüğünden temin edebilirler. İştirakçilerin ihalesine gireceği her bir gayrimenkul kiralama ihalesi için ayrı, ayrı şartname alma ve dosya oluşturması gerekmektedir…

İlanen duyurulur.

2019/66

YAVUZ KARDEŞ

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER