2019/55

2019/55

KATI YAKIT (KÖMÜR) SATIN ALINACAKTIR

İL JANDARMA KOMUTANLIĞI(BAYBURT) İÇİŞLERİ BAKANLIĞI JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI

ISINMA AMAÇLI KÖMÜR, TİP-1 (Nakliye Dahil) 25 Kg.lık torbalarda alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2019/201886

1-İdarenin

a) Adresi

:

ESENTEPE MAHALLESI LOJMANLAR CADDESI 10 69100 BAYBURT MERKEZ/BAYBURT

b) Telefon ve faks numarası

:

4582116690 - 4582113715

c) Elektronik Posta Adresi

:

kuysal2@jandarma.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

189.000 Kg.Isınma Amaçlı Kömür, TİP-1, (Nakliye Dahil) 25 Kg.lık Torbalarda
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yerleri

:

Aydıntepe İlçe Jandarma Komutanlığı (Bayburt İl Merkezine 25 Km. Mesafede) 101.000 Kg. Demirözü İlçe Jandarma Komutanlığı (Bayburt İl Merkezine 32 Km. Mesafede) 88.000 Kg.

c) Teslim tarihi

:

Sözleşmenin İmzalandığı Tarih Aynı Zamanda İşe Başlama Tarihi Sayılacak Olup, Ayrıca İşe Başlama Tebligatı Yapılmayacaktır.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

BAYBURT İL JANDARMA KOMUTANLIĞI BRİFİNG SALONU

b) Tarihi ve saati

:

17.05.2019 - 10:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

İthalatçıların İthalatçı Kayıt Belgesi (Aslı/Aslının İdare veya Noterce Onaylı Sureti),Üreticilerin Uygunluk İzin Belgesi (Aslı/Aslının İdare veya Noterce Onaylı Sureti), Dağıtıcıların Herhangi Bir İlden Alınmış Dağıtıcı Kayıt Belgesi (Aslı/Aslının İdare veya Noterce Onaylı Sureti), Satıcıların Herhangi Bir İlden Alınmış Katı Yakıt Satıcısı Kayıt Belgesi (Aslı/Aslının İdare veya Noterce Onaylı Sureti) ile katılabilirler.

Bu şartnamede istenen belgelere sahip firmaların ürününü satmaya ve belgelerini kullanmaya yetki verdiği firmalarda ihaleye katılabilecektir. Bu yetki belgelerinin aslı veya yurtiçi firmalar için aslına uygunluğu noterce onaylanmış örnekleri, yurt dışı firmalar için ise ilgili ülkedeki T.C. Elçilik/Konsolosluk onaylı veya apostille kaşeli olarak teklif zarfı içerisinde ihale komisyonuna sunulacaktır.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5. İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Bayburt İl Jandarma Komutanlığı Lojistik Şube Müdürlüğü / EKAP adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Bayburt İl Jandarma Komutanlığı Lojistik Şube Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

2019/55

YAVUZ KARDEŞ

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER