2019/52

2019/52

TIBBİ SARF MALZEME SATIN ALINACAKTIR

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

135 Kalem Tıbbi Sarf Malzemesi Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2019/195009

1-İdarenin

a) Adresi

:

Şeyhhayran Mah. Danişmentliler Cad.No:40 69000 BAYBURT MERKEZ/BAYBURT

b) Telefon ve faks numarası

:

4582112831 - 4582117616

c) Elektronik Posta Adresi

:

bayburt@saglik.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

Bayburt İl Sağlık Müdürlüğü ve Bayburt Devlet Hastanesine 135 Kalem Tıbbi Sarf Malzemesi alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yerleri

:

Bayburt İl Sağlık Müdürlüğü Deposuna Teslim Edilecek Tıbbi Sarf Malzemeler; 1) FOLEY 2 YOLLU LATEKS SONDA NO: 18 (71.Kalem 40 Adet) 2) FOLEY 2 YOLLU LATEKS SONDA NO: 16 (70. Kalem 140 Adet) 3) İDRAR TORBASI MUSLUKLU 2000 ML. (80. Kalem 3350 Adet) 4) LİDOKAİNLİ KAYGANLAŞTIRICI JELİ (86. Kalem 400 Adet) 5) CERRAHİ İPEK İPLİK (EMİLEMEYEN) 75 CM İĞNELİ 2/0 KESKİN (28. Kalem 96 Adet) 6) CERRAHİ İPEK İPLİK (EMİLEMEYEN) 75 CM İĞNELİ 3/0 KESKİN ( 29. Kalem 120 Adet) 7) CERRAHİ İPEK İPLİK (EMİLEMEYEN) 75 CM İĞNELİ 4/0 KESKİN (30. Kalem 96 Adet) 8) CERRAHİ İPEK İPLİK (EMİLEMEYEN) 75 CM İĞNELİ 5/0 KESKİN (31. Kalem 96 Adet) 9) TIBBİ ATIK POŞETİ JUMBO 80CM.X110 CM. ( 123. Kalem 1540 Adet) 10) TIBBİ PAMUK 500 GR (124. Kalem 60 Adet) 11) TIBBİ ALKOL 1 LT. ( 122 Kalem 60 Adet) 12) YARA VE CİLT ANTİSEPTİK SOLİSYONU 1 LT. (135. Kalem 80 Adet) 13) ULTRASON JELİ 1 KG. (129. Kalem 35 Adet) 14) PULSE OKSİMETRE CİHAZI PARMAK TİPİ ( 105. Kalem 25 Adet ) 15) CERRAHİ DİKİŞ SETİ 7 PARÇA ( 32. Kalem 9 Adet) 16) FETAL EL DOPLERİ (64. Kalem 7 Adet) 17) RULO EKG KAĞIDI 8CMX20 MT (106. Kalem 50 Adet ) 18) AMBU (PEDİATRİK) (16. Kalem 4 Adet ) 19) AMBU (YETİŞKİN) (17. Kalem 6 Adet ) 20) CEP EL DEZENFEKTANI 100 ML. (27. Kalem 130 Adet ) 21) EL DEZENFEKTANI 1000 ML. (46. Kalem 20 Adet ) 22) ÖRÜMCEK SEDYE KEMERİ (102. Kalem 10 Adet ) 23) ENTÜBASYON TÜPÜ KAFLI NO: 7 (62. Kalem 100 Adet ) 24) ACİL DOĞUM SETİ (1. Kalem 10 Adet ) 25) EKG ELEKTRODU (42. Kalem 10000 Adet ) 26) SİTERİL GAZ KOMPRES 30X80 CM. (114. Kalem 10000 Adet ) 27) İLKYARDIM ÇANTASI (81. Kalem 5 Adet ) 28) KİŞİSEL KORUYUCU EKİPMAN SETİ (85. Kalem 50 Adet ) 29) SEDYE ÖRTÜSÜ (107. Kalem 3000 Adet ) 30) SOĞUTUCU SPREY (111. Kalem 20 Adet ) 31) YANIK SETİ (133. Kalem 5 Adet ) 32) EKG KAĞIDI 60 MM * 30 MT (44. Kalem 5 Adet ) 33) KALSİYUM ALJİNATLI YARA ÖRTÜSÜ 10X10 CM (82. Kalem 2000 Adet ) 34) ANTİMİKROBİYAL GÜMÜŞLÜ TÜL YARA ÖRTÜSÜ 10X10 CM (18. Kalem 1040 Adet ) 35) STERİL EMİCİ YARA PEDİ 20X15 CM (113. Kalem 2600 Adet ) 36) YARA TEMİZLEME SOLİSYONU 400 ML (134. Kalem 420 Adet ) 37) STERİL SPANÇ 7, 5X7, 5 CM (115. Kalem 200000 Adet ) 38) FOLEY 2 YOLLU SİLİKON SONDA NO:22 (69. Kalem 50 Adet ) 39) FOLEY 2 YOLLU SİLİKON SONDA NO:20 (68. Kalem 80 Adet ) 40) FOLEY 2 YOLLU SİLİKON SONDA NO:18 (67. Kalem 200 Adet ) 41) FOLEY 2 YOLLU SİLİKON SONDA NO:16 (66. Kalem 200 Adet ) 42) FOLEY 2 YOLLU SİLİKON SONDA NO:14 (65. Kalem 30 Adet ) 43) ALÇI ALTI PAMUĞU 20X200 CM (112. Kalem 100 Adet ) 44) STETOSKOP TEK TARAFLI (119. Kalem 15 Adet ) Bayburt Devlet Hastanesi Deposu

c) Teslim tarihi

:

Sözleşme imzalandıktan sonra ihtiyaca binaen sipariş tarihinden itibaren 10 (on) işgünü içerisinde teslim edilecektir.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Şeyhhayran Mah. Danişmentliler Cad.No:40 69000

b) Tarihi ve saati

:

28.05.2019 - 10:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

Teklif edilen ürün Tıbbi Cihaz Yönetmeliği kapsamında ise;
1- Üretici veya tedarikçi firmanın, Sağlık Bakanlığı İlaç Ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına kayıtlı olduğuna dair belge,
2- Teklif edilen ürünün/cihazın Sağlık Bakanlığı İlaç Ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına kayıtlı ve Sağlık Bakanlığı’ndan onaylı olduğuna dair belge (Teklif edilen ürün ile kayıtlı etiket adı uyumlu olmalıdır.),
3- İstekli firma bayi ise, Sağlık Bakanlığı İlaç Ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasında üretici ve ya tedarikçi firmanın bayisi olduğuna dair belge
Yukarıdaki şartları kanıtlayıcı belgeler, Sağlık Bakanlığı İlaç Ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası internet sayfasından elde edilecek ve çıktıları ihale dosyasında sunulacaktır.
Teklif edilen ürünler, Tıbbi Cihaz Yönetmeliği kapsamında değilse, kapsamda olmadığını açıklayan istekli beyanı. Kapsam dışı olduğu, ayrı bir beyan yerine Birim Fiyat Teklif Cetvelindeki “Mal Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması” kısmında da belirtilebilir.
Biyosidal ürün (Bir veya birden fazla aktif madde içeren, kullanıma hazır hâlde satışa sunulmuş, kimyasal veya biyolojik açıdan herhangi bir zararlı organizma üzerinde kontrol edici etki gösteren veya hareketini kısıtlayan, uzaklaştıran, zararsız kılan, yok eden aktif maddeleri ve müstahzarları) kapsamında olan kalemlere teklif verecek isteklilerin, ürünlere ait Sağlık Bakanlığı Ruhsatı ve ya tescil belgesini sunmaları gerekmektedir.

Teklif edilen malın yerli malı olduğu Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından belrlenen usül ve esaslara uygun olarak düzenlenen "yerli malı belgesi" ile belgelendirilecektir.


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

  1. teklif edilen tüm ve teknik şartnamede numune istenilen kalemler için ihale saatine kadar teknik şartnamede yazılı miktar kadar numuneyi (miktar yazılmayan kalemler için 1 er adet numuneyi) ihale komisyonuna düzenleyecekleri tutanakla teslim edeceklerdir. Her Numunenin üzerinde teklif eden firma adı, ihale sıra numarası belirtilecektir. Numuneler üzerinde teknik şartnamede istenilen özelliklere göre ilgili birimlerce , teknik değerlendirme ve deneme yapılacaktır. Yapılan numune değerlendirmelerinden sonra uygunluk verilecektir. Numune vermeyen firmanın teklifi kabul edilmeyecektir.Numunelerin iadesinden idare sorumlu olmayacaktır.
    b) Tıbbi sarf malzemelerinin teknik şartnameye uygunluğunu teyit etmek için teklif ettikleri tıbbi sarf malzemelerinin ayrıntılı teknik bilgilerinin yer aldığı Türkçe kataloglarını, fotoğraflarını vb. tanıtım materyallerini ihale dosyasına ekleyeceklerdir.
  2. Aletlerin üzerinde üretici fabrikanın adı , aletin katalog numarası ve CE işareti olacaktır.Yerli , ithalatçı ve ihaleye iştirak eden firmanın T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik Belgesi teklif dosyası içinde verilecektir.
    d) Teknik Şartnameye uygunluk belgesi hazırlanacaktır. Firmalar teklif ettiği ürünlerin teknik şartnameye uygunluğunu şartname maddelerine ayrı, ayrı ve Türkçe olarak şartnamedeki sıraya göre cevap vereceklerdir. Bu cevaplar “………… marka ……………. Model ………….. malzemesi teklifimizin şartnameye uygunluk belgesi “ başlığı altında teklif veren firmanın başlıklı kağıdına yazılmış ve yetkili kişi tarafından imzalanmış olmalıdır.
    e) İstekliler tarafından sunulacak UBB kayıtlarının ve firma tanımlayıcı belgelerinin üzerine teklifinde hangi kaleme ait olduğu mutlaka belirtilecektir.

f)istekliler teklif ettikleri malzemelerin ubb kodlarını ayrı bir liste halinde ve teklif edilen her kaleme göre ayrıntılı bir şekilde belirtip ihale dosyasında sunacaklardır

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

Kamu Kurum ve Kuruluşları veya Özel Sağlık Tesislerine gerçekleştirilen her türlü Tıbbi Sarf Malzemesi,dezenfektan sarfı Alımı v.b. benzer iş olarak kabul edilir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında
% 15 (yüzde on beş)oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve
100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Döner Sermaye Muhasebe birimine ( T.C. Ziraat Bankasındaki TR 73 000 1000 24527229672 5001) yatırıldıktan sonra Bayburt İl Sağlık Müdürlüğü İhale Biriminden alınabilir. adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar
: Bayburt İl Sağlık Müdürlüğü İhale Birimi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren
120 (yüz yirmi) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.


Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

2019/52

YAVUZ KARDEŞ

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER