2019/152

2019/152

                                                YAZILIM VE DESTEK HİZMETİ ALINACAKTIR

      BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI

                                                  BAYBURT ÜNİVERSİTESİ

Microsoft Lisans Yenileme hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası                  : 2019/536594

1-İdarenin

 1. Adresi                                           : GENÇOSMAN MAHALLESİ DEDE KORKUT KAMPÜSÜ 21 ŞUBAT CADDESİ 21 69000 BAYBURT MERKEZ/BAYBURT
 2. Telefon ve faks numarası            : 4582111153 - 4582112129
 3. Elektronik Posta Adresi              : bim@bayburt.edu.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet :   

     https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ adresi

 1. İhale konusu hizmetin
 1. Niteliği, türü ve miktarı              : 300 adet DsktpEdu ALNG LicSAPk OLV E 1Y Acdmc Ent ,

                                                     24 adet WinSvrDCCore ALNG LicSAPk OLV 2Lic E 1Y Acdmc  

                                                     AP CoreLic ,

                                                     4 adet SQLSvrEntCore ALNG LicSAPk OLV 2Lic E 1Y Acdmc AP

                                                     CoreLic ,

                                                     1 adet ExchgSvrEnt ALNG LicSAPk OLV E 1Y Acdmc AP

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

 1. Yapılacağı yer                             : Bayburt Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
 2. Süresi                                            : İşe başlama tarihinden itibaren 10(on) gündür

 1. İhalenin

a) Yapılacağı yer                            : Bayburt Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı İhale Toplantı     

                                                        Salonu

b) Tarihi ve saati                            : 07.11.2019 - 14:30

  4.  İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

  1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

         Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;

         Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

    1. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
   1. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
   2. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

  1. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

  1. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 1. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

 1. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

 1. İhale dokümanının görülmesi:
  1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
  2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

 1. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Bayburt Üniversitesi Bilgi İşlem Daire adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

 1. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

 1. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
 2. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
 3. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
 4. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

 1. Diğer hususlar:

         İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

2019/152

YAVUZ KARDEŞ

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER