2019/150

2019/150

KİT VE KİT KARŞILIĞI CİHAZ İLE TIBBİ SARF MALZEME SATIN ALINACAKTIR

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

Bayburt Devlet Hastanesi Laboratuvarına 24 Aylık Kit/Sonuç Karşılığı Cihaz Temini ve Tıbbi Sarf Malzeme alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2019/522290

1-İdarenin

a) Adresi

:

Şeyhhayran Mah. Danişmentliler Cad.No:40 69000 BAYBURT MERKEZ/BAYBURT

b) Telefon ve faks numarası

:

4582112831 - 4582117616

c) Elektronik Posta Adresi

:

bayburt@saglik.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

Bayburt Devlet Hastanesi Laboratuvarlarına 24 Aylık Kit/Sonuç Karşılığı Cihaz Temini ve Tıbbi Sarf Malzeme Mal Alımı (Teknik Şartnamede Miktar - Tür)
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri

:

Bayburt Devlet Hastanesi Laboratuvarı

c) Teslim tarihi

:

İşe başlama tarihi göz önüne alınarak teslim programı gerçekleştirilecektir.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

İl Sağlık Müdürlüğü İhale Birimi (Şeyhhayran Mah. Danişmentliler Cad. No: 40 Bayburt)

b) Tarihi ve saati

:

25.11.2019 - 14:30


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 20 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.3.2.

4.3.2.1. Ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgeler:

Teklif edilecek ürünlerden, Tıbbi Cihaz Yönetmeliği (93/42 EC MD) vücuda yerleştirilebilir Aktif Cihaz Yönetmeliği (90/385/EC IVDD) ve vücut dışında kullanılan (in vitro) Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmeliği (98/79/EC IVDD) kapsamında bulunan ürünlerin, Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 2008/36 sayılı genelgesinin 2. maddesine istinaden TİTUBB 'da Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olması gerekmektedir. İstekliler bununla ilgili gerekli bilgileri ihale dosyasında sunacaklardır. Aynı zamanda disribütör aly bayi ve/veya ana bayilerde UBB 'de tanımlanmış olduğuna dair belgeleri, kuracakları cihazların hangi marka, model ve tip olduğunu belirterek şartname maddelerini sırasına göre tek tek Türkçe olarak cevaplayan şartnameye uygunluk belgelerini ihale dosyasında sunacaklardır. TC. Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından 11.01.2017 tarih ve E01-32 Sayılı yazı ile yayınlanan 2017/1 Sayılı Genelgenin 2.3. sayılı maddesi gereği "Satış Merkezi Yetki Belgesi" sunma zorunluluğu olduğundan istekli firmalar bu belgeyi sunacaklardır.

4.3.3. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

a) Teklif edilen kit ve cihazların orijinal katalogları teslim edilecek ayrıca firma teknik şartnameye uygun olduğuna dair cevabını ihale dosyasında verecektir.

b)Gerekli görüldüğü takdirde istenilen kısımlar için demo istenilecektir. Demo istek yazısını takiben 3 iş günü içerisinde firma laboratuvar sorumlusunun gerekli gördüğü miktarda demoyu sağlayacaktır. Demostrasyon en fazla yedi (7) gün süre kadar yapılır ve tüm masraflar firma tarafından karşılanır. Cihaz demostrasyonunda sonuçların klinikle uyumu değerlendirilir ve sonuçlar laboratuvar sorumlularınca kabul görmelidir.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

Kamu Kurum ve Kuruluşları veya özel sektörde yapılan her türlü Laboratuvar kiti (kit karşılığı cihaz kullanma uygulaması) Alımı veya Tahlil Sonucu Karşılığı Laboratuvar cihaz temini Alım İşleri, Özel veya Kamu kurum ve kuruluşlarından alınan her türlü tıbbi sarf veya laboratuvar sarf malzeme işlerine ait belgeler benzer iş olarak kabul edilecektir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında
% 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar
İl Sağlık Müdürlüğü İhale Birimi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren
120 (yüz yirmi) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

2019/150

YAVUZ KARDEŞ

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner14