2019/140

2019/140

İL MÜDÜRLÜĞÜMÜZE BAĞLI TESİSLERDE VE İLÇE MÜDÜRLÜKLERİNDE KULLANILMAKÜZERE İTHAL KÖMÜR(KARPUZ) VE TUTUŞTURUCU ODUN (ÇAM) ALIM İŞİ

BAYBURT GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI GENÇLİK VE SPORİLMÜDÜRLÜĞÜ

İl Müdürlüğümüze Bağlı Tesislerde ve İlçe Müdürlüklerinde Kullanılmak Üzere İthal Kömür(Karpuz) ve Tutuşturucu Odun (Çam) Alım işi alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2019/502592

1-İdarenin

a) Adresi

:

GENÇ OSMAN MAH. OSLU BABA CADDESI 2 69000 BAYBURT MERKEZ/BAYBURT

b) Telefon ve faks numarası

:

4582112045 - 4582117474

c) Elektronik Posta Adresi

:

bayburt@gsb.com.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

İthal Taş Kömürü(Karpuz) 80 Ton ve Tutuşturucu Odun(Çam) 10 ton alımı.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yerleri

:

Satın alınacak malın; Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Kömür Deposuna; 40 (Kırk) ton ithal taş kömürü ve 6 (Altı) ton tutuşturucu odun, Aydıntepe Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Deposuna; 20 (Yirmi) ton ithal taş kömürü ve 2 (İki) ton tutuşturucu odun, Demirözü İlçe Müdürlüğü Deposuna; 20 (Yirmi) ton ithal taş kömürü ve 2 (İki) ton tutuşturucu odun olmak üzere toplamda 80 (Seksen) ton İthal Taş Kömürü(Karpuz), 10 (On) ton Tutuşturucu Odun(çam) depo istifi teslim edilecektir.

c) Teslim tarihi

:

Satın alınacak malın; Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Kömür Deposuna; 40 (Kırk) ton ithal taş kömürü ve 6 (Altı) ton tutuşturucu odun, Aydıntepe Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Deposuna; 20 (Yirmi) ton ithal taş kömürü ve 2 (İki) ton tutuşturucu odun, Demirözü İlçe Müdürlüğü Deposuna; 20 (Yirmi) ton ithal taş kömürü ve 2 (İki) ton tutuşturucu odun olmak üzere toplamda 80 (Seksen) ton İthal Taş Kömürü(Karpuz), 10 (On) ton Tutuşturucu Odun(çam) depo istifi teslim edilecektir. Teslim işlemleri sözleşme imzalandıktan sonra 10 (on) gün içinde teslim edilmek mecburiyetindedir.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Genç Osman Mah. Oslu Baba Cad. No:2 Merkez/BAYBURT

b) Tarihi ve saati

:

21.10.2019 - 14:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

Katı yakıt satıcısı kayıt belgesi ;ithalatçılar için ithalatçı kayıt belgesi (ithalatçı tarafından fotokopisi onaylı),ihale dosyası içinde sunulacaktır.

Üreticiler için uygunluk izin belgesi (üretici tarafından fotokopisi onaylı) ve satıcılar için ise herhangi bir ilde alınmış katı yakıt satıcısı kayıt belgesi (satıcı tarafından fotokopisi onaylı) ihale dosyası içinde sunulacaktır.

Ayrıca yüklenici kömürün yurt dışından getirilmesi durumunda yurda girişin yapıldığı ilin valiliğinden alacağı uygunluk belgesi ile kömürün pazarlanacağı ilin valiliğinden veya çevre il müdürlüğünden Bayburt ili içinde kullanılabileceğine dair uygunluk yazısını, belgesini muayene aşamasında muayene ve kabul komisyonuna sunacaktır.

Bu şartnamede istenen belgelere sahip üretici firmaların ürününü satmaya ve belgelerini kullanmaya yetki verdiği firmalar da ihaleye katılabileceklerdir. Bu yetki belgelerinin aslı veya aslının uygunluğu noterce onaylanmış örnekler ihale dosyası içinde sunulacaktır.


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:

a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.

İstekliler yukarıda sayılan belgelerden kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir

4.3.2.

4.3.2.1. Standarda ilişkin belgeler:

Ürünlere ait TSE belgesi veya TSE den alınan uygunluk raporu veya ürünlere ait TSEK Belgesi veya yurt dışından gelen ürünün Avrupa standartları ISO ve IEC uygunluğunu gösteren deney raporu aslı veya sureti teklif zarfı içerisinde ibraz edilecektir.

4.3.2.2. Ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgeler:

İstekliler teklif ettikleri kalorifer kömürüne ait Analiz Raporunu teklifleri ile birlikte sunacaklardır. Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca çıkarılan mevzuatlara (Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği) uygun olarak kömürlerin yurt içinde satılabilmesi için yetkili laboratuvarlarda yaptırılması zorunlu olan kömür analiz sonuçlarına ilişkin analiz raporlarının teklif mektubu içerisinde sunulması zorunludur. Sunulan analiz raporunun teklif edilen kömüre ait olması gerekmektedir.

4.3.2.3. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:

İstekli tarafından Katı yakıt satıcı kayıt belgesi/satış izin belgesi, ithalatçılar için ithalat kayıt belgesi(İthalatçı tarafından fotokopisi onaylı) üreticiler için uygunluk izin belgesi( üretici tarafından fotokopisi onaylı) ve satıcılar için ise herhangi bir ilde alınmış katı yakıt satıcısı kayıt belgesi / satış izin belgesi (satıcı tarafından fotokopisi onaylı) teklif ile birlikte sunulacaktır.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında
% 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar
Destek Hizmetleri Birimi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren
60 (altmış) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14. Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

2019/140

YAVUZ KARDEŞ

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner10