2019/126

2019/126

17’NCİ KOMANDO TUGAY KOMUTAN YARDIMCILIĞI 1955-KRG-TAŞ-005 VE 1981-ISM-BET-029 ALBÜM NUMARALI BİNALARDA BULUNAN KAZAN VE MÜŞTEMİLATININ YENİLENMESİ YAPIM İŞİ (2 KISIM)
17’İNCİ KOMANDO TUGAY KOMUTAN YARDIMCILIĞI MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI MSB BAĞLILARI 17’NCİ KOMANDO TUGAY KOMUTAN YARDIMCILIĞI 1955-KRG-TAŞ-005 VE 1981-ISM-BET-029 ALBÜM NUMARALI BİNALARDA BULUNAN KAZAN VE MÜŞTEMİLATININ YENİLENMESİ YAPIM İŞİ (2 KISIM) yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.
İhale Kayıt Numarası         : 2019/438420
1-İdarenin
a) Adresi             : 17’İNCİ KOMANDO TUGAY KOMUTAN YARDIMCILIĞI BAYBURT 
                  MERKEZ/BAYBURT
b) Telefon ve faks numarası    : 4582119309 - 4582117031
c) Elektronik Posta Adresi    : 4mottug@gmail.com
ç) İhale dokümanının
görülebileceği internet adresi    : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı     : 17’İNCİ KOMANDO TUGAY KOMUTAN YARDIMCILIĞI 1955-KRG-
                  TAŞ-005 VE 1981-ISMBET- 029 ALBÜM NUMARALI BİNALARDA 
                  BULUNAN KAZAN VE MÜSTEMİLATININ YENİLENMESİ (2 KISIM)
                  Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari 
                  şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer         : Bayburt İhale Komisyon Başkanlığı Cumhuriyet Cad Askeri Gazino 
                  Merkez / Bayburt
c) İşe başlama tarihi         : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde yer teslimi 
                  yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi             : Yer tesliminden itibaren 45 (kırk beş) takvim günüdür.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer         : Bayburt İhale Komisyon Başkanlığı Cumhuriyet Cad Askeri Gazino 
                  Merkez / Bayburt
b) Tarihi ve saati        : 23.09.2019 - 14:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere
yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
11.06.2011 TARİHLİ VE 27961 SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYIMLANAN “YAPIM İŞLERİNDE BENZER İŞ GRUPLARI TEBLİĞİ” ‘NDE YER ALAN C-II GRUBU İŞLER VEYA BU GRUBA YÖNELİK ONARIM İŞLERİ
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Bayburt İhale Komisyon Başkanlığı Cumhuriyet Cad Askeri Gazino Merkez / Bayburt adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,00
Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.                İLAN NO: 2019/126

YAVUZ KARDEŞ

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner14

banner10