2019/124

2019/124

BAYBURT ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ 128 KOD NOLU BGÜVEYTEPE-BÜYÜKDERE ORMAN YOLUNDA ÜST YAPI VE SANAT YAPILARI, 130 KOD NOLU RUMELİKÖYÜ-KIZILGÜZEY ORMAN YOLUNDA SANAT YAPILARI

BAYBURT ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ

escort bakirkoy
bakirkoy escort
Bayburt Orman İşletme Müdürlüğü 128 kod nolu BGüveytepe-Büyükdere Orman Yolunda Üst Yapı ve Sanat Yapıları, 130 kod nolu Rumeliköyü-Kızılgüzey Orman Yolunda Sanat Yapıları yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İKN                    : 2019/426010

1-İdarenin

a) Adı                    : BAYBURT ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ DÖNER 

                      SERMAYE İŞLETMESİ

b) Adresi                : Zahit Mah. Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı No:1 69000 

                      BAYBURT MERKEZ/BAYBURT

c) Telefon ve faks numarası        : 4582132295 - 4582132306

ç) İhale dokümanının görülebileceği

ve e-imza kullanılarak indirilebileceği

internet sayfası            : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu yapım işinin

a) Adı                    : Bayburt Orman İşletme Müdürlüğü 128 kod nolu BGüveytepe-

                      Büyükdere Orman Yolunda Üst Yapı ve Sanat Yapıları, 130 

                      kod nolu Rumeliköyü-Kızılgüzey Orman Yolunda Sanat 

                      Yapıları

b) Niteliği, türü ve miktarı        : 2+500 km Üstyapı , 9 adet Sanat Yapısı 

                      Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde 

                      bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer    : 128 kod nolu B.Güveytepe-Büyükdere Orman Yolu, 130 kod 

                      nolu Rumeliköyü-Kızılgüney Orman Yolu

ç) Süresi/teslim tarihi            : Yer tesliminden itibaren 30 (otuz) takvim günüdür.

d) İşe başlama tarihi            : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 3 gün içinde 

                      yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati    : 16.09.2019 - 11:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri

(e-tekliflerin açılacağı adres)        : Bayburt Orman İşletme Müdürlüğü İhale Salonu

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir. 

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri. 

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi. 

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 

4.1.5 İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge. 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler. 

4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:

4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

Benzer İşler Tebliğine Göre  AV Grup İşler

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:

Orman Mühendisliği veya İnşaat Mühendisliği

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur. 

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir. 

9. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. 

10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır. 

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür. 

14. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,2

Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.

                                        İLAN NO: 2019/124
Güncelleme Tarihi: 02 Ocak 2020, 22:33

YAVUZ KARDEŞ

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner10