2019/101

2019/101

KÖMÜR VE ODUN SATIN ALINACAKTIR

İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI BAYBURT ÜNİVERSİTESİ

150 Ton Karpuz Kömür, 140 Ton Fındık Kömür ve 6 Ton Tutuşturmalık Odun (Çam) alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2019/350237

1-İdarenin

a) Adresi

:

BAYBURT ÜNİVRESİTESİ BABERTİ KÜLLİYESİ KÜTÜPHANE BİNASI BAYBURT MERKEZ/BAYBURT

b) Telefon ve faks numarası

:

4582107353 - 4582111187

c) Elektronik Posta Adresi

:

idarimali@bayburt.edu.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

150 Ton Karpuz Kömür, 140 Ton Fındık Kömür ve 6 Ton Tutuşturmalık Odun Alımı (Çam)
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri

:

150 ton karpuz kömür ile 5 ton kırılmış tutuşturmalık odun (çam) Aytıntepe Meslek Yüksekokuluna, 140 ton fındık kömür ile 1 ton kırılmış tutuşturmalık odun (çam) Demirözü Meslek Yüksekokuluna

c) Teslim tarihi

:

Yüklenici firma ile sözleşme imzalandığı gün işe başlanmış sayılacaktır. Sözleşme imzalandıktan sonra 20 gün içerisinde istenmiş olan odun ve kömürler Aytıntepe ve Demirözü Meslek Yüksekokullarının depolarına istiflemiş bir halde teslim edilecektir.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Bayburt Üniversitesi Baberti Külliyesi Kütüphane Bİnası Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati

:

20.08.2019 - 14:30


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

Üreticiler ihaleye girecekse; Katı Yakıt Satacısı Kayıt belgesini teklif zarfında sunmak zorundadırlar. Katı Yakıt Satcı belgesi almamış olan üreticiler, uygunluk izin belgesini teklif zarfında sunmak zorundadırlar.

İthalatçılar ihaleye girecekse; İthalatçı Kayıt Belgesini teklif zarfından idareye sunmak zorundadırlar.

Dağıtıcılar ihaleye girecekse; Herhangi bir ilden alınmış Dağıtıcı Kayıt Belgesini ihale zarfında idareye sunmak zorundadırlar.

Satıcılar ihaleye girecekse; Herhanbi bir ilden alınmış Katı Yakıt Satıcısı Kayıt Belgesini teklif zarfında sunmak zorundadırlar.


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1.

4.3.1.1. Ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgeler:

İhaleye katılan tüm istekliler teklif edilen kömürlerin 2019 yılı içerisinde imal/ithal edilmiş olması ve imalatçı/ithalatçı adına Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından düzenlenerek verilen uygunuluk belgesi/uygunluk izin belgesine ilişkin yazının ekleri ile birleke (analiz raporu) teklif zarfı içerisinde sunulması gerekmektedir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar
Bayburt Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren
90 (doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

2019/101

YAVUZ KARDEŞ

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER
izmir escort izmir escort gaziantep escort kayseri escort kayseri escort kayseri escort kayseri escort türk ifşa