2019/03

2019/03

T.C.
  BAYBURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI

 ARSA SATIŞI VE GAYRİMENKUL KİRALAMA İHALE İLANI

Madde 1- Belediyemiz adına kayıtlı 3’üncü maddede detayları belirtilen İlimiz Zahit Mahallesinde bulunan taşınmazın (Arsanın) satılması,  İlimiz Bayburt Orta Okulu Önü- İl özel İdare kavşağı ,Kışla Çeşmesi kavşağı, Demirözü yol ayrımı kavşağı, Bayburt Üniversitesi- Bayburt Üniversitesi, Demirözü yol ayrımı kavşağı, hastane kavşağı, kışla çeşmesi kavşağı- İl Özel İdare kavşağı, Bayburt orta okulu önü güzergahında  çalıştırmak üzere 1 adet 17+1 kapasiteli toplu taşıma hattının kiraya verilmesi ve ayrıca ilimiz şingah mahallesi otogar binasında bulunan WC ve Berber işletmesinin kiralama ihalesi 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45. Maddesi uyarınca yapılacaktır.

Madde 2- İhale 25/01/2019 Cuma günü saat 15:00 da Bayburt Belediyesi Meclis toplantı salonunda Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.

Madde 3- Muhammen Bedeller ve Geçici Teminatlar:

Satılacak Gayrimenkul (Arsa)

S.N

Mevki

Mahallesİ

Cinsi

Ada

   PRS.

  Arsanın

 Alanı m2

  Muhammen Satış

      Bedeli (TL.)      

      Geçici Teminat %15

1-

Zahit Mahallesi

Arsa

725

 217

1.244,47m2

    784.016,10.-TL

 117.602,42,-TL

17+1 Kapasiteli Şehir İçi Toplu Taşıma Hattının Kiralanması:

S.N

Dosya No:

Cinsi

Adet

Kapasite

Kira Süresi

      KDV. Hariç

Muhammen Bedel

Geçici Teminat

        % 16

1

1 Sıra No

Şehir içi Toplu Taşıma Hattı

1 Adet

17+1

10 Yıl

300.000,00.-TL

48.000,00.-TL

  

Kiraya Verilecek Gayrimenkuller

S.N.

Mevki

Mahallesi

Cinsi

Pafta

 Ada

 Prs.

1 Yıllık muhammen KDV. Hariç Kira Bedeli

Geçici Teminat %15

Kira Süresi

1.

  Şingah Mahallesi

   Otogar Binası

WC İşletmesi

26

 221

 37

10.200,00.-TL

1.530,00.-TL

3 Yıl

2.

   Şingah Mahallesi

    Otogar Binası

        Berber

      İşletmesi

26

  221

 37

4.000,00.-TL

600,00.-TL

3 Yıl

Madde 4- Kiralanan gayrimenkulün kira bedelinin1/3’ü, 1/3’ ünün % 18 KDV.si ve damga vergileri  sözleşme imza sürecinde peşin tahsil edilecektir.

Madde 5- İhalesi olan 17+1 kapasiteli toplu taşıma hattının kiralanmasında; 10 yıllık kira bedeli, ihale bedeli üzerinden %18 KDV. si ve ihale bedeli üzerinden hesaplanan damga vergileri müşteri tarafından peşin ödenecektir.

Madde 6- Satış ihalesi olan Gayrimenkulün (Arsanın); İhale bedeli, ihale üzerinden hesaplanan damga vergileri ve alım satım ücretleri peşin olarak tahsil edilecektir.

Madde 7- Teklifler Aşağıdaki belgeleri İhtiva Edecektir.

a) Gerçek Kişiler İçin Gerekli Belgeler.

  1. Tebligat Adres Beyanı
  2. İhaleye İştirak eden tarafından her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname.
  3. Belediyemize borcunun olmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğü onaylı yazı.
  4. Şartname alındı makbuzu.
  5. Geçici Teminat dekontu.
  6. Nüfus cüzdan fotokopisi
  7. İkametgah ilmühaberi

8-   İmza Sirküleri (Noter Tasdikli İmza Beyannamesi)

9- Vekaleten ihaleye gireceklerden vekaletname. (Noter onaylı)

10- İhaleye iştirak edecek gerçek kişilerin bağlı oldukları vergi dairesinden yıl içerisinde alacakları vergi mükellefi olduklarını belirten belge.

11- İlgisine göre Ticaret Odası veya Esnaf ve Sanatkarlar siciline kayıtlı olduklarını belirten belge.

b) Tüzel Kişilik İçin Gerekli belgeler.

1- Tebligat Adres Beyanı

2-İhaleye iştirak edecek olan tüzel kişilik tarafından her sayfası ayrı, ayrı imzalanmış şartname.

3-Tüzel kişiliğin Belediyemize borcu olmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğü onaylı yazı.

4- Şartname alındı makbuzu.

5-Geçici teminat dekontu.

6-Tüzel kişiliğe ait Ticari Sicil gazetesi aslı veya onaylı örneği.

7- Tüzel kişiliği kayıtlı olduğu Ticaret odası veya benzeri oda kayıt belgesi ‘’ ihalenin yapıldığı yıla ait ‘’  Türkiye de şubesi bulunmayan tüzel kişiliğin belgelerini bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkelerdeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.

8- Tüzel kişilik adına yetki belgesi ve imza sirküsü( Noter onaylı )

9- Tüzel kişiliğin vergi mükellefi olduğuna dair belge.

10- Yetkilinin kimlik fotokopisi.

11-Tüzel kişilik adına vekaleten ihaleye girecek olanlardan vekaletname.

12- İsteklilerin ortak girişim olması halinde bu şartnameye uygun ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalanan ortaklık belgesini vermesi ( ihale üzerinde kaldığı taktirde Noter tasdikli ortaklık ,

sözleşmesi verirler ayrıca grubun bütün ortakları idareyle yapılacak ihale sözleşmesini şahsen veya vekil tayin edecekleri vasıtasıyla imzalarlar )

8- İdare ihaleyi yapıp yapmamakta uygun bedeli tespit etmekte serbesttir.

9- Teklifler 25/01/2019 Cuma günü Saat 12:00 a kadar sıra numaralı alındılar karşılığımda Bayburt Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğüne verilecektir.

10- İhaleye katılmak isteyenler şartnameyi almak zorundadır. Şartname her gün mesai saatleri içinde   Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünde görülebilir ve 100,00.-TL ( Yüz Türk Lirası ) yi Belediyemiz veznesine yatırarak Mali Hizmetler Müdürlüğünden temin edebilirler. İştirakçilerin ihalesine gireceği gayrimenkul satışı ve gayrimenkullerin kiralaması için ayrı ayrı şartname alma ve dosya oluşturması gerekmektedir…

İlanen duyurulur.

2019/3

YAVUZ KARDEŞ

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER