2018/271

2018/271

T.C.
BAYBURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI

GAYRİMENKUL İHALE İLANI

Madde 1- Belediyemiz adına kayıtlı 3’üncü maddede detayları belirtilen İlimiz Mehmet Çelebi  Mahallesinde bulunan taşınmazın (Arsanın) satılması ve ayrıca İlimiz Şingah Mahallesi Şehit Osman dağı mevkiinde bulunan Kır Kahvesinin 3 yıllığına kiralanması işi  2886 Sayılı Yasanın 45. maddesi gereğince açık teklif usulü ile yapılacaktır.

Madde 2- İhale 24/12./2018 Pazartesi günü saat 15:00 da Bayburt Belediyesi Meclis toplantı salonunda Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.

Madde 3- Muhammen Bedeller ve Geçici Teminatlar:

Satılacak Gayrimenkul (Arsa)

S.N

Mevki

Mahallesİ

Cinsi

Ada

PRS.

  Arsanın

 Alanı m2

 Muhammen Satış

     Bedeli (TL.)

Geçici Teminat %15

1-

Mehmet Çelebi  Mahallesi

Arsa

151

1

255,77m2

   400.000,00.-TL

60.00,00,-TL

Kiraya Verilecek Gayrimenkul

S.N.

Mevki

Mahallesi

Cinsi

Ada

PRS.

1 Yıllık muhammen KDV. Hariç Kira Bedeli

Geçici Teminat %15

Kira Süresi

1

Şingah Mahallesi

Kır Kahvesi Sosyal Tesisleri

41

    4

32.000,00.TL

4.800,00.-TL

3 Yıl

Madde 4- Kiralanan gayrimenkulün kira bedelinin1/3’ü, 1/3’ ünün % 18 KDV.si ve damga vergileri  sözleşme imza sürecinde peşin tahsil edilecektir.

Madde 5- Satış ihalesi olan Gayrimenkulün (Arsanın); İhale bedeli, ihale üzerinden hesaplanan damga vergileri ve alım satım ücretleri peşin olarak tahsil edilecektir.

Madde 6- Teklifler Aşağıdaki belgeleri İhtiva Edecektir.

a) Gerçek Kişiler İçin Gerekli Belgeler.

  1. Tebligat Adres Beyanı
  2. İhaleye İştirak eden tarafından her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname.
  3. Belediyemize borcunun olmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğü onaylı yazı.
  4. Şartname alındı makbuzu.
  5. Geçici Teminat dekontu.
  6. Nüfus cüzdan fotokopisi
  7. İkametgah ilmühaberi

8-   İmza Sirküleri (Noter Tasdikli İmza Beyannamesi)

9- Vekaleten ihaleye gireceklerden vekaletname. (Noter onaylı)

10- İhaleye iştirak edecek gerçek kişilerin bağlı oldukları vergi dairesinden yıl içerisinde alacakları vergi mükellefi olduklarını belirten belge.

11- İlgisine göre Ticaret Odası veya Esnaf ve Sanatkarlar siciline kayıtlı olduklarını belirten belge.

b) Tüzel Kişilik İçin Gerekli belgeler.

1- Tebligat Adres Beyanı

2-İhaleye iştirak edecek olan tüzel kişilik tarafından her sayfası ayrı, ayrı imzalanmış şartname.

3-Tüzel kişiliğin Belediyemize borcu olmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğü onaylı yazı.

4- Şartname alındı makbuzu.

5-Geçici teminat dekontu.

6-Tüzel kişiliğe ait Ticari Sicil gazetesi aslı veya onaylı örneği.

7- Tüzel kişiliği kayıtlı olduğu Ticaret odası veya benzeri oda kayıt belgesi ‘’ ihalenin yapıldığı yıla ait ‘’ ( Türkiye de şubesi bulunmayan tüzel kişiliğin belgelerini bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkelerdeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.

8- Tüzel kişilik adına yetki belgesi ve imza sirküsü( Noter onaylı )

9- Tüzel kişiliğin vergi mükellefi olduğuna dair belge.

10- Yetkilinin kimlik fotokopisi.

11-Tüzel kişilik adına vekaleten ihaleye girecek olanlardan vekaletname.

12- İsteklilerin ortak girişim olması halinde bu şartnameye uygun ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalanan ortaklık belgesini vermesi ( ihale üzerinde kaldığı taktirde Noter tasdikli ortaklık ,

sözleşmesi verirler ayrıca grubun bütün ortakları idareyle yapılacak ihale sözleşmesini şahsen veya vekil tayin edecekleri vasıtasıyla imzalarlar )

7- İdare ihaleyi yapıp yapmamakta uygun bedeli tespit etmekte serbesttir.

8- Teklifler 24/12/2018 Pzartesi günü Saat 12:00 a kadar sıra numaralı alındılar karşılığımda Bayburt Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğüne verilecektir.

 9- İhaleye katılmak isteyenler şartnameyi almak zorundadır. Şartname her gün mesai saatleri içinde   Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünde görülebilir ve 50,00.-TL ( Elli Türk Lirası ) yi Belediyemiz veznesine yatırarak Mali Hizmetler Müdürlüğünden temin edebilirler. İştirakçilerin ihalesine gireceği gayrimenkul satışı ve gayrimenkul kiralaması için ayrı şartname alma ve dosya oluşturması gerekmektedir…

İlanen duyurulur.

2017/271

MUSTAFA POLAT

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER