2018/270

2018/270

BAYBURT ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET VASITALARI İÇİN 22500 LT MOTORİN ( DİĞER ), 200 LT KURŞUNSUZ BENZİN ( 95 OKTAN ) , 100 LT ANTİFRİZ , 75 LT MOTOR YAĞI ( 5/40 ) , 50 KG GRES YAĞI VE 50 LT CAM SUYU

BAYBURT ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ

Bayburt Orman İşletme Müdürlüğü Hizmet Vasıtaları İçin 22500 Lt Motorin ( Diğer ), 200 Lt Kurşunsuz Benzin ( 95 Oktan ) , 100 Lt Antifriz , 75 Lt Motor Yağı ( 5/40 ) , 50 kg Gres Yağı ve 50 Lt Cam Suyu alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2018/650779

1-İdarenin

a) Adresi

:

Zahit Mah. Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı No:1 69000 BAYBURT MERKEZ/BAYBURT

b) Telefon ve faks numarası

:

4582132295 - 4582132306

c) Elektronik Posta Adresi

:

bayburtisl@ogm.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

22.500 Lt Motorin ( Diğer ) , 200 Lt Kurşunsuz Benzin ( 95 Oktan ), 100 Lt Antifriz , 75 lt Motor Yağı ( 5/40 ), 50 kg Gres yağı, 50 Lt Cam Suyu
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri

:

Sözleşme imzalanması tarihinden 31.12.2018 tarihine kadar yılın tüm tatil günleri dahil her gün İsteklinin, Türkiye sınırları içerisinde Otomatik Yakıt Alma Sistemli isteklinin sözleşmesi bulunduğu benzeri tüm akaryakıt istasyonları pompalarından idare araçları depolarına ve ihtiyaç olması durumunda tanker, iş makinesi ve her çeşit idarenin aracına araçların konuşlandıkları merkezde ekli fiş karşılığında araç depolarına temin edilecektir.

c) Teslim tarihi

:

Sözleşme imzalanması tarihinden 31.12.2019 tarihine kadar yılın tüm tatil günleri dahil her gün İsteklinin, Türkiye sınırları içerisinde Otomatik Yakıt Alma Sistemli isteklinin sözleşmesi bulunduğu benzeri tüm akaryakıt istasyonları pompalarından idare araçları depolarına ve ihtiyaç olması durumunda tanker, iş makinesi ve her çeşit idarenin aracına araçların konuşlandıkları merkezde ekli fiş karşılığında araç depolarına temin edilecektir.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Bayburt Orman İşletme Müdürlüğü İhale Salonu

b) Tarihi ve saati

:

21.12.2018 - 14:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve
100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Bayburt Orman İşletme Müdürlüğü Döner Sermaye Saymanlığı adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar
Bayburt Orman İşletme Müdürlüğü İhale Bürosu adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren
20 (yirmi) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.


Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

Araçların yağ değişimi ve günlük dış temizliği yüklenici tarafından ücretsiz olarak yapılacaktır.Akaryakıt ihalesi üzerinde kalan yüklenici idarenin araçlarına taşıt tanıtım sistemine ait cihaz ve eklentilerini ücret talep etmeden takacaktır.

2018/270

MUSTAFA POLAT

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER