2018/260

2018/260

T.C.
BAYBURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI

13+1 ve 17+1  KAPASİTELİ TOPLU TAŞIMA HATLARININ KİRALAMA İHALE İLANI

Madde 1- 3’Üncü maddede detayları belirtilen  İlimiz Bayburt Orta Okulu Önü- İl özel İdare kavşağı ,Kışla Çeşmesi kavşağı, Demirözü yol ayrımı kavşağı, Bayburt Üniversitesi- Bayburt Üniversitesi, Demirözü yol ayrımı kavşağı, hastane kavşağı, kışla çeşmesi kavşağı- İl Özel İdare kavşağı, Bayburt orta okulu önü güzergahında  çalıştırmak üzere 5 adet 17+1 kapasiteli toplu taşıma hattı ve Bayburt Belediyesi mücavir alan sınırları içerisinde Belediyenin yetkili organları tarafından belirlenen hatlar ve güzergahlarda çalıştırmak üzere 5 adet 13 + 1 kapasiteli toplu taşıma hattı ayrı, ayrı olmak üzere 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45. Maddesi uyarınca 10 yıllığına kiraya verilecektir.

Madde 2- İhale 14/12/2018 Cuma günü saat 14:00 da Bayburt Belediyesi Meclis toplantı salonunda Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.

Madde 3- Muhammen bedel (KDV Hariç) ve Geçici Teminat:

13+1 Kapasiteli Şehir İçi Toplu Taşıma Hatlarının Kiralanması:

S.NO

Cinsi

Adet

Kapasite

Kira Süresi

      KDV. Hariç

Muhammen Bedel

Geçici Teminat

        % 16

1-

Şehir İçi Toplu Taşıma Hattı

1 Adet

13+1

10 Yıl

200.000,00.-TL

32.000,00.-TL

2-

Şehir İçi Toplu Taşıma Hattı

1 Adet

13+1

10 Yıl

200.000,00.-TL

32.000,00.-TL

3-

Şehir İçi Toplu Taşıma Hattı

1 Adet

13+1

10 Yıl

200.000,00.-TL

32.000,00.-TL

4-

Şehir İçi Toplu Taşıma Hattı

1 Adet

13+1

10 Yıl

200.000,00.-TL

32.000,00.-TL

5-

Şehir İçi Toplu Taşıma Hattı

1 Adet

13+1

10 Yıl

200.000,00.-TL

32.000,00.-TL

17+1 Kapasiteli Şehir İçi Toplu Taşıma Hatlarının Kiralanması:

S.NO

Cinsi

Adet

Kapasite

Kira Süresi

      KDV. Hariç

Muhammen Bedel

Geçici Teminat

        % 16

1

Şehir İçi Toplu Taşıma Hattı

1 Adet

17+1

10 Yıl

300.000,00.-TL

48.000,00.-TL

2

Şehir İçi Toplu Taşıma Hattı

1 Adet

17+1

10 Yıl

300.000,00.-TL

48.000,00.-TL

3

Şehir İçi Toplu Taşıma Hattı

1 Adet

17+1

10 Yıl

300.000,00.-TL

48.000,00.-TL

4

Şehir İçi Toplu Taşıma Hattı

1 Adet

17+1

10 Yıl

300.000,00.-TL

48.000,00.-TL

5

Şehir İçi Toplu Taşıma Hattı

1 Adet

17+1

10 Yıl

300.000,00.-TL

48.000,00.-TL

Madde 4-  a) İhalesi olan 17+1 kapasiteli toplu taşıma hatlarının kiralanmasında; 10 yıllık kira bedeli, ihale bedeli üzerinden %18 KDV. si ve ihale bedeli üzerinden hesaplanan damga vergileri müşteri tarafından peşin ödenecektir.

                 b)  İhalesi olan 13+1 kapasiteli toplu taşıma hatlarının kiralanmasında; 10 yıllık kira bedeli, ihale bedeli üzerinden %18 KDV. si ve ihale bedeli üzerinden hesaplanan damga vergileri müşteri tarafından peşin ödenecektir.

Madde 5- Teklifler Aşağıdaki belgeleri İhtiva Edecektir.

a) Gerçek Kişiler İçin Gerekli Belgeler.

  1. Tebligat Adres Beyanı
  2. İhaleye İştirak eden tarafından her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname.
  3. Belediyemize borcunun olmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğü onaylı yazı.
  4. Şartname alındı makbuzu.
  5. Geçici Teminat dekontu.
  6. Nüfus cüzdan fotokopisi
  7. İkametgah ilmühaberi

8-   İmza Sirküleri (Noter Tasdikli İmza Beyannamesi)

9- Vekaleten ihaleye gireceklerden vekaletname. (Noter onaylı)

10- İhaleye iştirak edecek gerçek kişilerin bağlı oldukları vergi dairesinden yıl içerisinde alacakları vergi mükellefi olduklarını belirten belge.

11- İlgisine göre Ticaret Odası veya Esnaf ve Sanatkarlar siciline kayıtlı olduklarını belirten belge.

b) Tüzel Kişilik İçin Gerekli belgeler.

1- Tebligat Adres Beyanı

2-İhaleye iştirak edecek olan tüzel kişilik tarafından her sayfası ayrı, ayrı imzalanmış şartname.

3-Tüzel kişiliğin Belediyemize borcu olmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğü onaylı yazı.

4- Şartname alındı makbuzu.

5-Geçici teminat dekontu.

6-Tüzel kişiliğe ait Ticari Sicil gazetesi aslı veya onaylı örneği.

7- Tüzel kişiliği kayıtlı olduğu Ticaret odası veya benzeri oda kayıt belgesi ‘’ ihalenin yapıldığı yıla ait ‘’ ( Türkiye de şubesi bulunmayan tüzel kişiliğin belgelerini bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkelerdeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.

8- Tüzel kişilik adına yetki belgesi ve imza sirküsü( Noter onaylı )

9- Tüzel kişiliğin vergi mükellefi olduğuna dair belge.

10- Yetkilinin kimlik fotokopisi.

11-Tüzel kişilik adına vekaleten ihaleye girecek olanlardan vekaletname.

12- İsteklilerin ortak girişim olması halinde bu şartnameye uygun ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalanan ortaklık belgesini vermesi ( ihale üzerinde kaldığı taktirde Noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verirler ayrıca grubun bütün ortakları idareyle yapılacak ihale sözleşmesini şahsen veya vekil tayin edecekleri vasıtasıyla imzalarlar )

 6- İdare ihaleyi yapıp yapmamakta uygun bedeli tespit etmekte serbesttir.

 7- Teklifler 14/12/2018 Cuma günü Saat 12:00 a kadar sıra numaralı alındılar karşılığımda Bayburt Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğüne verilecektir.

 8- İhaleye katılmak isteyen; her bir toplu taşıma hattının kiralanması için ayrı, ayrı şartname alma zorundadır. Şartname her gün mesai saatleri içinde Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünde görülebilir ve 100,00.-TL ( Yalnız Yüz Türk Lirası ) yi Belediyemiz veznesine yatırarak Mali Hizmetler Müdürlüğünden temin edebilirler…

İlanen duyurulur.

2018/260

Güncelleme Tarihi: 13 Aralık 2018, 14:00

MUSTAFA POLAT

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER